Анализи / Техн. решения

Анализ на енергийната ефективност на помпени агрегати

02.04.2013 г.

Инж. Константин Пачаръзов, Ил. Варзанов


В съответствие с изискванията на Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз (б.ред. приети на 25.10.2012 г.), и респективно на приетия Закон за енергийната ефективност на България,  Грундфос България предоставя услугата: "Анализ на енергийната ефективност на съществуващи помпени агрегати и замяната им с нови енергоспестяващи съоръжения". Услугата се реализира на базата на разработена програма и апаратура за анализ, предоставени от водещата датската компания Grundfos на дъщерната си фирма Грундфос България. Чрез проследяване на годишната работа на съществуващите помпи и помпени системи, програмата позволява  да се отчете среден режим на работа и консумация. В резултат, при замяната с нови енергоспестяващи съоръжения със същите показатели (като дебит и напор), но с по-високо КПД, се показва разликата в консумираната мощност на ел. двигателите с доказване на икономически ефект, в проценти. В някои случаи, според помпеното съоръжение,

 

този икономически ефект достига до 65%

Това означава, че новите помпени системи се изплащат за срок до 3 години само от по-малкия разход за ел. енергия.

 

Грундфос България извършва енергийно обследване на състоянието на помпените съоръжения и издава протокол за енергийно състояние на помпеното оборудване. Чрез тази услуга се установява действителното  потребление на енергия на помпеното съоръжение или помпената инсталация, и количествено се определят икономически ефективни възможности за пестене на енергия.

 

Стимулиращи енергийната ефективност европейски програми

Крайната цел от практическото приложение на законовите изисквания е реализацията на мерки със среден и висок ефект върху финасовите резултати и конкурентоспособността на българската индустрия до 2020 г. В тази връзка са създадени стимулиращи програми, като

 

Програма „Развитие на конкурентността на българската икономика” - една от седемте оперативни програми, които се финансират от Структурните фондове на Европейския съюз след присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС). Програмата се финансира и от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Друга действаща финансова мярка с голям икономически ефект е

 

Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяема енергия (BEERCLE). Кредитната линия е създадена от Европейската банка за възстановяване и развитие в сътрудничество с Българското правителство и ЕС.

Индустриалният сектор в  България, като част от общия европейски пазар, е задължен да спазва новите нормативни изисквания относно енергийната ефективност и да реализира:

-       Обследване на оборудването за енергийна ефективност;

-       Изпълнение на индивидуални цели за енергийни спестявания;

-       Изпълнение на мерки от направените препоръки от обследването в определен срок;

-       Енергиен мениджмънт.

 

Новото европейско законодателство относно екодизайна на ел. двигателите

въведе нови изисквания за приложимите класове за енергийна ефективност на ел. двигатели, като IE 1 е най-ниският клас, а  IE 3 е най-високият. Съгласно нормативните регулации:

-       От 2011 г. всички ел.двигатели трябва да отговорят на стандарт IE 2;

-       От 2015 г. всички ел.двигатели с мощност от 7.5 – 375 kW трябва да отговорят на стандарт IE 2 само, ако се използва честотно управление на ел.двигателите;

-       От 2017 г. всички ел.двигатели с мощност в диапазона от 7.5 – 375 kW трябва да отговорят на стандарт IE 3 и IE 2 само, ако се използва честотно управление на ел.двигателите.  

 

 

За повече информация по темата, бихте могли да се обръщате към инж. Константин Пачаръзов от Грундфос България на е-mail: kpacharazov@grundfos.com  и д.ф.н. Ил. Варзанов - дистрибутор индустриални помпи и помпени системи – Грундфос на е – mail :  ilva@abv.bgvarzanov@abv.bg.

 

Източник на снимковия материал: GRUNDFOS България

Още от Енергетика (ВЕИ)