Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Анализи / Техн. решения

Интелигентна система за измерване и дистанционно отчитане на разхода на природен газ от Унисист Инженеринг

13.02.2020 г.

In Serbian

Унисист Инженеринг е доказана българска производствена, инженерингова и търговска фирма, специализирана в разработката и производството на уреди и системи за автоматизация. Едно от успешните решения на фирмата е модерна UDS система, предназначена за дистанционно отчитане на количествата природен газ през измервателните точки, разположени на територията на газовите дружества. „Измервателните точки се състоят от разходомери със стандартни коректори с комуникатори, само разходомери с комуникатори или специализирани устройства, свързани към съответния комуникатор. Информацията от комуникаторите постъпва периодично в база данни. Достъпът до информацията и управлението на базата данни се осъществява чрез WEB-интерфейс“, поясниха за Инженер.bg от компанията.


 

Системата UDS обхваща средства за измерване, комуникатори, среда за предаване на информацията, компютър с инсталирана база данни и WEB-сървър, WEB-интерфейси за системните оператори и клиентите на газовото дружество. Средствата за измерване могат да бъдат индустриален разходомер с коректор, битов разходомер с или без коректор, специализирано устройство на Унисист за измерване на обема в трейлър и др. Няма ограничение за вида на средството за измерване, достатъчно е то да осигурява стандартен изход на данни. Броят на измервателните точки също е неограничен. По всяко време могат да се добавят нови уреди. Системата осигурява непрекъснатост на предаваните данни при подмяна на уредите за проверка.


 

Връзката между сървъра и комуникаторите е двупосочна, което позволява тяхното дистанционно конфигуриране. Също така, при прекъсване на връзката (поради външна причина), след възстановяването й се подава команда за изтегляне на архива, който се пази в комуникаторите. По този начин не е възможна загуба на данни при прекъсване за период от порядъка на седмица и повече.

 

Данните от средствата за измерване се събират, обработват и предават посредством специализираните устройства, предлагани от Унисист Инженеринг. В зависимост от средството за измерване и нуждите на газовото дружество, фирмата предлага следните конфигурации:

 

Комуникатор тип CF800X

 

CF800 е уред за събиране на данни от коригиращи устройства за обем на газ. Уредът се предлага в две модификации – CF800-A, обслужващ коректори със сериен изход, и CF800-B, който може да работи с до четири коригиращи устройства за газ или разходомери.Данните се предават към информационната система посредством GSM. Предаването на данни за периодични разходи и тотализатори се извършва един или повече пъти на ден в зависимост от настройките. Уредът притежава средства за сигнализация при настъпване на събития или аларми – например отваряне на капака на уреда, загуба на комуникация с коригиращото устройство по серийния интерфейс, прекъсване на кабела за връзка с дискретните изходи на коригиращото устройство, нисък волтаж на батериите, промяна на настройките и др. Събитията и алармите се предават към информационната система незабавно. Всички данни за разходи, тотализатори, събития и аларми се архивират в паметта на уреда.

 

Коректор тип CF500XXX

 

Коректорът CF500XXX обединява функциите на коректор за природен газ и комуникатор в системата UDS. Той е с оценено съответствие по европейската директива MID и стандарта EN 12405-1/A1 и може да се използва за търговски и финансови сделки с газове. CF500 е коригиращо устройство за обем на газ тип 1, който може да бъде конфигуриран като T, PT или PTZ коректор. Той изчислява обема на газа при базови условия, въз основа на обема при условията на измерване, температурата, налягането и свиваемостта по модифицирания метод AGA NX19, по SGERG 88 или по AGA8-92DC. Коректорът изчислява количеството енергия, съответстващо на коригирания обем, като за целта използва данни за състава на газа. Уредът се захранва номинално с вътрешна батерия 3.6 V DC (17 Ah).

 

Специализиран уред CF850

 

Уредът CF850 е специализиран за събиране и предаване на данни за наличните, натоварените или разтоварените обеми в трейлъри за транспортиране на природен газ. CF850 е снабден с GPS за локализиране на географското положение на трейлъра. Уредът се състои от два блока – измерващ и комуникационен модул и захранващ блок.


Измерващият и комуникационен модул измерва наличните, натоварените и разтоварените обеми на природен газ и предава информацията. CF850 притежава един вход за измерване налягането на газа, няколко входа за измерване температурата на газа, един вход за стартиране и спиране на разтоварването и пет входа за избор на клетка. Приборът е окомплектован със съответните датчици за налягане и температура.

 

Всички комуникатори за UDS системата използват батерийно захранване за измерване и комуникация. В зависимост от силата на сигнала и работните условия, времето за автономна работа е между една и две години.

 

Преминалите количества се отчитат със стъпка един час и един ден. Информацията се предава еднократно или многократно на всеки 24 часа към системата UDS. За всяка стъпка, в зависимост от устройството, се предава комбинация от следните данни – некоригиран обем, коригиран обем, енергия и обобщена информация за същите данни.

 

Системата UDS за дистанционно отчитане осигурява непрекъснат достъп до данните от газопреносната мрежа в реално време. Базата данни осигурява дълготрайно съхраняване на всички данни за изминали периоди.


Архивираната информация може да служи за годишни отчети и счетоводна дейност без ограничения във времето назад. WEB-базираният интерфейс на системата за дистанционно отчитане осигурява контрол върху базата данни и извеждане на иформацията в подходящ вид.

 

Повече информация за Унисист Инженеринг, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

 

Източник на снимковия материал: Унисист Инженеринг

Още от Енергетика (ВЕИ)