Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Дискусии / Позиции

Проектанти с каква правоспособност могат да разработват част „Енергийна ефективност“ на инвестиционните проекти?

23.07.2012 г.

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) информира, че право да разработват част “Енергийна ефективност” на инвестиционните проекти имат проектанти с пълна проектантска правоспособност (ППП), разработващи частите: “Архитектурна”, “Конструктивна”, “Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация” и “Електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации”.

В становището си от КИИП се позовават на чл. 27, т.3 от Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно клаузите, залегнали в наредбата, право да разработват част “Енергийна ефективност” на инвестиционен проект имат само проектанти с пълна проектантска правоспособност (ППП), които разработват частите: “Архитектурна”, “Конструктивна”, “Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация” и “Електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации”. В съобщението на КИИП се посочва, че изменението в Наредба №7 на МРРБ, с което се уточнява дискутираният въпрос, е обнародвано в “Държавен вестник”, бр. 85 от 2009 г.

Тази информация е в отговор на постъпилите в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) многобройни запитвания по темата.

Още от Енергетика (ВЕИ)