Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Дискусии / Позиции

Системи за енергиен мениджмънт в предприятията

14.02.2013 г.

Инж. Д. Евстатиев, Комикон

 

Потреблението на енергия е едно от най-критичните предизвикателства, с което света трябва да се справи в наши дни. С поскъпването на енергоносителите и изискванията на съответната нормативна база, въвеждането на  Система за енергиен мениджмънт (СЕМ) във всяко предприятие стана актуално и необходимо. Целта на системата е оптимизиране на енергийните разходи на предприятието, както и постигане на по-малък разход на енергия за производството на единица продукция. Това води до значително намаляване на оперативните разходи, както и на емисиите на парникови газове.

 

Програмата „Енергийна ефективност и зелена икономика”

е насочена към насърчаване на устойчивите енергийни решения за МСП. В рамките на тази програма се стимулира  въвеждането на системи за енергиен мениджмънт (СЕМ). Фирма Комикон предлага своя многогодишен опит в изграждането на такива системи, които могат да бъдат реализирани като част от проектите по линия на програмата. СЕМ на Комикон може да обхване всички енергоносители в предприятието – електричество, газ, вода, пара, температури, токове, напрежения и др. Системата е изградена на модулен принцип. Системата лесно може да бъде разширявана на по-късен етап, при това с  минимални разходи. Това е важно предимство, поради често срещаните ограничени финансови ресурси за изграждане и внедряване на система за енергиен мениджмънт.

 

СЕМ на Комикон решава следните основни задачи:

- Оперативно следене на енергийни и технологични параметри чрез система от екрани, барграфи, трендове, звукова и светлинна сигнализация;

- Дистанционно отчитане на измервателни средства;

- Събиране на аналитични данни за енергийната ефективност в предприятието/ сградите;

- Планиране и прогнозиране на количества за доставка на електрическа енергия;

- Управление на компенсиращи товари за оптимизиране на използваната спрямо планираната ел. енергия  за доставка;

- Регистриране на неприемливи отклонения в енергийните параметри;

- Разкриване на неефективен разход на енергия за определени участъци и периоди от време;

- Откриване на оборудване, работещо в предаварийно състояние и своевременното му извеждане за ремонт;

- Определяне на енергийните разходи в себестойността на продукцията;

- Възможност за включване на различни измервателни средства за специфични величини.

Комикон предлага


два варианта на софтуер на системата за енергиен мениджмънт:

софтуерно приложение за енергиен мениджмънт на фирма „Комикон”, както и софтуерното приложениe StructureWare Power Monitoring на фирмата Schneider Electric.

Посредством софтуера на СЕМ:

   -   Намаляват разходите за ток и оперативните разходи;

   -   Подобрява се качеството, надеждността и непрекъсваемостта на захранването;

   -   Оптимизира се използването на апаратурата и се постига по-висока производителност.

С допълнително проектиране, отчитащо спецификите на предприятието, към СЕМ могат да бъдат включени допълнителни подсистеми за автоматизирано управление на енергия и флуиди, например подсистема за управление на осветлението, подсистема за управление на подаваната топлинна енергия, подсистема за автоматично разтоварване и др.

При изпълнението на работния проект се следва методиката на Комикон за изграждане на системи за енергиен мениджмънт, която се основава на многогодишният опит на фирмата при изграждане на аналогични системи в редица предприятия на странатa.

 

Още от Енергетика (ВЕИ)