Пазарни акценти / Прегледи

ТЕЦ „София“ инвестира в когенерационна инсталация

 „Топлофикация София” стартира изграждането на нова инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в най-старата топлоцентрала в столицата – ТЕЦ „София”. Инвестицията в новата турбина е в размер на 32 млн. лв., като това са изцяло собствени средства на дружеството. Според договора, сключен с обединението „Риск инженеринг - Силови машини”, съоръжението ще бъде пуснато в експлоатация през 2014 г. Договорните отношения включват проектирането и доставката на турбоагрегата и свързаните с него съоръжения, строително - монтажните работи, обучението на персонала и пусковите операции на съоръжението.

„С подписването на договора за изграждането на новата мощност в ТЕЦ „София”, правим първата голяма крачка за изпълнението на поетите от нас ангажименти. Новото съоръжение ще даде възможност да повишим производителността на ТЕЦ „София” с около 5% и най-вече да постигнем над 10% икономия на природен газ, който е основното перо в разходите на компанията. В изграждането на турбината ще бъдат вложени изцяло собствени средства на дружеството, като успяхме да договорим с нашите партньори благоприятни финансови условия за „Топлофикация София” и оптимално гъвкава схема за разплащане.” коментира Стоян Цветанов, изпълнителен директор на „Топлофикация София”.

Новата инсталация ще замени съществуващата досега амортизирана турбина в ТЕЦ София, която е изградена в средата на миналия век и вече е с изчерпан технологичен ресурс. Съоръжението е с инсталационна мощност за производство на 40 MW електрическа енергия и 80 MW топлинна енергия, като отговаря напълно на изискванията на Европейския съюз за високоефективно комбинирано производство. Според изчисленията на Топлофикация София с въвеждането в експлоатация на новата турбина консумацията на природен газ ще бъде намалена с над 10 млн. нм3 годишно, а вредните емисии ще са по-малко с близо 20 000 тона еквивалент въглероден двуокис.


„Изграждането на новата мощност в ТЕЦ „София” е разработено като част от бъдещата инсталация, чрез която в „Топлофикация София” ще се оползотворява горивната компонента от преработката на битовите отпадъци в столицата. Когато бъдат изградени и двете мощности, максимално ефективно ще усвояваме базовия топлинен товар на централната градска част. Само от инсталацията за боклука разходът на газ за централата ще се намали с около 10%.
Нашите очаквания са модернизацията на най-стария топлоизточник и реализираните производствени икономии да окажат в бъдеще въздействие в посока задържане растежа на цената на топлинната енергия”, допълни Стоян Цветанов.

Още от Енергетика (ВЕИ)