Безплатна регистрация за втората балканска конференция за 3D принтиране - Additive days 2020, 20 - 23 февруари, Sofia Tech Park!

Дискусии / Позиции

Добивът, преработката и разумното използване на инертните материали са отговорен процес

25.09.2012 г.

Гюро Кралев, управител на Пауерскрийн-България

 

Инертните материали са неизменна част от строителния процес и са основен компонент на строителните бетонови и асфалтови смеси. Също така представляват огромен процент от общата маса материал, който се използва за изграждането на големи инфраструктурни обекти в областта на пътното, железопътното,  ВИК строителството, както  и при реализирането на депа за отпадъци, хвостохранилища, насипни диги, напоителни съоръжения, язовирни стени, водни електроцентрали, ветропаркове, пристанища, индустриални зони и т.н. Казано накратко, приложението на инертните материали е изключително широко.  Предвид факта, че те представляват ограничен ресурс и почти нямат алтернатива, то добивът, преработката и разумното им използване са важен и отговорен процес.

 

Различните технологии за добив и преработка на инертни материали

се отразяват в голяма степен на следните показатели:

 - Ергономичност на производствения процес;

 - Ефективност на на производствения процес;

 - Себестойност на крайните продукти;

 - Степен на оползотворяване на находището;

 - Екологичност на производствения процес;

 - Безопасност на труда.

Достъпът до световните опит и практики позволява на българските производители да внедряват модерни технологии с цел постигане на по-високи резултати в гореизброените показатели.

 

Сериозните промени в технологично отношение в добива

и най-вече в преработката на инертни материали в България настъпиха след 2000-та година с достигане на пикови нива, особено в предкризисния период 2006 - 2008 година. Най-съществените промени в преработващите технологии бяха свързани от една страна с нуждата от материали за строителството за кратък период от време на нетипични места (като планински и морски курортии), а от друга страна с бума във високото строителството в големите градове, както и повишените нива на търсене на материали за изграждане на нова и рехабилитация на съществуваща инфраструктура. Изведнъж се оказа, че  съществуващите (предимно остарели в технологично отношение) мощности за преработка на инертни материали са крайно недостатъчни за задоволяване на пазара към онзи момент. При така създалата се ситуация повечето производители на инертни материали се насочиха към решения, които да доведат до по-бърз ефект.

Такива

 

бързи решения са мобилните трошачни и пресевни инсталации

които само за няколко години добиха огромна популярност. Освен че имат много по-кратък  срок на доставка и внедряване в производството, мобилните технологии решават и доста други проблеми, като например това, че могат да бъдат преместени в район (находище), където има най-голяма моментна нужда. Могат да се използват също за преработка на отпадни материали от основно производство, много по-гъвкави са за производство на различни видове краен продукт, в сравнение със съществуващите стационарни инсталации и не на последно място представляват значителна технологична новост, с много по-високи нива на ефективност и ергономичност и отлично качество на крайните продукти.

Ако трябва да разгледаме отделните технологии в преработката на инертни материали, то би следвало да разделим технологичния процес най-общо казано на трошене и пресяване.

 

Специфики на технологията „Трошене“ на инертни материали

Трошенето в почти всички кариери представлява първата фаза на технологичния процес по преработката (след добива). В зависимост от изходната суровина и желания краен продукт, трошачните стадии най-често са от един до три. В повечето случаи производителите, внедрявявайки мобилна трошачка, постигат няколко ефекта:

 - Елиминиране на голяма част от вътрешния транспорт в кариерата. След  позициониране на машините непосредствено в забоя на кариерата, захранването с материал става директно посредством багер или челен товарач;

 - Елиминиране на едно претоварване в сравнение със стационарните трошачно-пресевни инсталации, които се намират извън забоя на кариерата.

 - Постигане на краен продукт с използването само на една трошачна или трошачно-пресевна машина. В повечето случаи стационарните трошачно-пресевни инсталации, изградени в България преди деветдесетте години на миналия век са предвидени за производство на фракции за бетонови или асфалтови смеси и много трудно могат да се пренастроят за производство на фракциите, необходими за изграждане на основи на строителни площадки, за пътни основи, банкети и т.н.

 - Елиминиране на цял трошачен стадий от технологичния процес. С внедряването на по-модерни технологии, например роторни трошачки с голям входящ размер (Поемащи късове около 500 - 600 мм) и с висока степен на редукция (1 към 10, дори 1 към 15 на един проход) много често се спестява един цял стадий на трошене Това означава, че се използва се една трошачна машина по-малко от конвенционалните схеми на работа.

 - Подобряване на качеството на крайния продукт. Една от най-традиционните технологични схеми на работа на трошачните инсталации от миналото предполага използването на трошачки в следната комбинация Челюстна – Конусна. На много места тази схема може да бъде заменена от само една роторна трошачка, което води до много по-кубична форма на крайния продукт (параметър, силно желан от потребителите на инертни материали, особено производителите на бетон и асфалт). По високото качество на крайния продукт е възможно и при работа със същата технологична схема Челюстна - Конусна трошачка, но с машини от по-ново поколение.

 - Оползотворяване на отпадни материали от съществуващите производства. Често в използваните в миналото технологични схеми на производство се получава отпаден продукт, чието количество не оправдава инвестицията в стационарна инсталация за последваща преработка и оползотворяването му. С мобилните машини този проблем се решава много по-лесно – просто машината се позиционира до материала и след оползотворяването му – бързо и лесно се премества на друга площадка.

 

Материалът продължава със спецификите на технологията „Пресяване (фракциониране)“. Очаквайте скоро в Инженер.bg.

 

Източник на снимковия материал: Личен архив на г-н Кралев

Още от Машини, мех. системи