Създайте свой онлайн магазин в MerchantPro и продавайте успешно и със стил!

Наредби / Закони

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за геодезията и картографията

УКАЗ № 257
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за геодезията и картографията, приет от ХLІI Народно събрание на 11 декември 2013 г.
Издаден в София на 17 декември 2013 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм., бр. 57 и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74 от 2009 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г. и бр. 66 от 2013 г.)
Параграф единствен. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 в текста преди т. 1 думите „материали и данни по ал. 2“ се заменят с „материалите и данните по ал. 1“, а след думите „на трети лица“ се добавя „с изключение на случаите по ал. 4“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Предоставянето на материалите и данните по ал. 1 се извършва безвъзмездно:
1. при обмен между Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи във връзка с изпълнение на дейностите по този закон;
2. при осъществяване правомощията на министъра на инвестиционното проектиране, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи, произтичащи от международни договори;
3. при обмен на данни между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и общините за изпълнение на правомощията им, произтичащи от закон;
4. за предотвратяване на рискове от бедствия и аварии или при настъпване на такива;
5. за нуждите на научни организации и висши училища във връзка с извършваната от тях научна дейност, финансирана с публични средства.“
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 11 декември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Мая Манолова

Статии

  • ТиС Трейдинг България – устойчиви опаковъчни решения, бързи доставки и съвременна фирмена политика

    ТиС Трейдинг България ЕООД е компания, основана през 2002 г., която днес заема лидерска позиция в областта на картонените, гъвкавите, полиетиленовите и кетъринг опаковките. Със своя предприемачески дух и мотивиран екип, дружеството разширява продуктовата си гама за кратък период от време и обслужва различни сектори, използвайки високи технологии. Компанията разпола с богато портфолио с над 3000 артикула и повече от 55 души персонал.

  • Изпробвайте силата на UV светлината – дезинфекцирайте въздуха и повърхноситите със системи Sitair от Аква Системи

    Бактерицидните свойства на UV, и по-специално на UV-C, светлината са отдавна познати. Но в контекста на настоящата ситуация, в която надеждната дезинфекция е необходимо условие за нормалното протичане на всеки аспект от живота ни, използването на ултравиолетовите лъчи намира все по-широко приложение. Ето защо в днешния материал ще Ви представим системите за дезинфекция на въздух и повърхности Sitair, чийто официален доставчик у нас е фирма Аква Системи.