Създайте свой онлайн магазин в MerchantPro и продавайте успешно и със стил!

Наредби / Закони

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

УКАЗ № 133

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от ХLІI Народно събрание на 28 юни 2013 г.

Издаден в София на 1 юли 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20 и 23 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се т. 8а:

„8а. определя за всеки ценови период пределна стойност на разходите на оператора на електропреносната мрежа за закупуване на разполагаемост за студен резерв въз основа на тръжна процедура;“.

2. Точка 12 се изменя така:

„12. приема и контролира прилагането на методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция;“.

3. Точка 21 се изменя така:

„21. определя разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители;“.

§ 2. В чл. 23 се създават т. 12 и 13:

„12. създаване на гаранции за защита на крайните клиенти;

13. създаване на условия за осигуряване на баланс между производството и потреблението на електрическа енергия на вътрешния пазар.“

§ 3. В чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „и/или на крайни снабдители“ се заличават.

2. Точка 2 се отменя.

3. Точка 10 се изменя така:

„10. за достъп и/или за пренос през електропреносната мрежа;“.

4. Точка 13 се изменя така:

„13. за достъп и/или за пренос през електроразпределителните мрежи;“.

5. Създава се т. 17:

„17. включително цената или компонентата от цена, чрез която всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система, участват в компенсиране на разходите по чл. 35.“

§ 4. В чл. 31 се правят следните допълнения:

1. В т. 3 след думата „цените“ се добавя „може“.

2. В т. 7 накрая се добавя „присъединени към електроенергийната система“.

§ 5. В чл. 34 се правят следните изменения:

1. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Начинът за компенсиране на невъзстановяемите разходи се определя по механизъм за разпределение на тези разходи по прозрачен начин между крайните клиенти, присъединени към електроенергийната система и/или по друг ред, предвиден в закон.“

2. Алинея 7 се отменя.

§ 6. В чл. 35 ал. 5 и 6 се изменят така:

„(5) Начинът за компенсиране на разходите, произтичащи от задължения към обществото, се определя по приета от комисията методика за разпределение на тези разходи по прозрачен начин между всички крайни клиенти, включително ползващите електрическа енергия от внос, присъединени към електроенергийната система и/или по друг ред, предвиден в закон.

(6) Задълженията за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени по Закона за енергията от възобновяеми източници се реализират съгласно чл. 6, т. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, след като се приспадне паричната равностойност на 100 на сто от приходите, получени от търговете на квоти за емисии на парникови газове, предвидени в Закона за опазване на околната среда, и 100 на сто от постъпленията от продажбата на енергия от възобновяеми източници, постъпили от договори за статистическо прехвърляне по Закона за енергията от възобновяеми източници.“

§ 7. В чл. 73, ал. 1 т. 7 се изменя така:

„7. при невъзможност за поддържане баланса между производство и потребление в електроенергийната система или възникване на отклонение от междусистемните графици за обмен със съседни оператори над допустимите граници, указани в правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и в правилата на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ЕМОПС за електроенергия).“

§ 8. В чл. 93а, ал. 2 думите „може да“ се заличават.

§ 9. Създава се нов чл. 94:

„Чл. 94. Крайните снабдители продават на обществения доставчик количествата електрическа енергия, която са закупили по чл. 162 и по чл. 31 от Закона за енергията от възобновяеми източници по цената, по която са я закупили.“

§ 10. В чл. 100 се създават ал. 3 и 4:

„(3) Всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система, заплащат разходите по чл. 35.

(4) Всички търговци и производители, които сключват сделки по свободно договорени цени с крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система, заплащат на обществения доставчик определената по чл. 30, ал. 1, т. 17 цена.“

§ 11. В чл. 105 се създават ал. 5, 6 и 7:

„(5) При невъзможност за осигуряване на необходимите количества студен резерв чрез договаряне неговото предоставяне се налага от министъра на икономиката и енергетиката по реда на чл. 70.

(6) Производителите на електрическа енергия са длъжни да предлагат на оператора на електропреносната мрежа за изкупуване разполагаемост за допълнителни услуги в размер не по-малко от половината на регулировъчния диапазон на планираните за работа блокове за всеки месец.

(7) Операторът на електропреносната мрежа с оглед нуждите на електроенергийната система и по критерия най-ниска цена определя количествата по ал. 6, които подлежат на изкупуване.“

§ 12. В чл. 162 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители, са длъжни да изкупят от производители, присъединени към съответната мрежа, цялото количество електрическа енергия от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано със сертификат за произход, и количеството електрическа енергия, необходимо за осигуряване експлоатационната надеждност на основните съоръжения, произведено над количеството електрическа енергия от комбинирано производство, с изключение на количествата, които производителят ползва за собствени нужди и за собствено потребление по смисъла на чл. 119, ал. 1 или има сключени договори по реда на глава девета, раздел VII, или с които участва на пазара на балансираща енергия, или която е потребявана от небитови клиенти, които не са на бюджетна издръжка, и които производителят с преобладаващ топлинен товар за стопански нужди снабдява с топлинна енергия.“

2. В ал. 3 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.

§ 13. В останалите текстове на закона думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „министърът на икономиката и енергетиката“, „министъра на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 14. Ценовият/регулаторният период, който приключва на 30 юни 2013 г. за цените на дружествата в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“, може да се удължи със срок до един месец, считано от датата на изтичане на периода.

§ 15. (1) При утвърждаване на цените на електрическата и топлинната енергия за дружествата, чийто ценови/регулаторен период изтича на 30 юни 2013 г., не се прилагат глава четвърта от Наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата енергия (ДВ, бр. 33 от 2013 г.) и глава трета от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия (обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г.; изм., бр. 61 от 2007 г. и бр. 105 от 2008 г.).

(2) При утвърждаване на цените на електрическата и топлинната енергия за дружествата, чийто ценови/регулаторен период изтича на 30 юни 2013 г., комисията на закрито заседание приема доклад на работната група и проект на решение, като провежда открито заседание и обществено обсъждане в един и същи ден и определя срок за представяне на становища до три дни. След приключване на процедурата за обществено обсъждане на закрито заседание комисията приема решение. Мотивите към решенията могат да бъдат приети до 10 дни от приемането на съответното решение.

§ 16. (1) Подзаконовите нормативни актове и общите административни актове по прилагането на закона се приемат или привеждат в съответствие с този закон в тримесечен срок от влизането му в сила.

(2) До приемането на подзаконовите нормативни актове и общите административни актове по ал. 1 или до привеждането им в съответствие с този закон се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, съответно общите административни актове, доколкото не противоречат на този закон.

§ 17. До 30 юни 2015 г.:

1.доставчиците от последна инстанция купуват електрическа енергия само от обществения доставчик по свободно договорени цени, образувани по начин, предвиден в методиката по чл. 21, ал. 1, т. 12;

2. член 102 не се прилага за доставчиците от последна инстанция.

§ 18. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон комисията приема методиките по чл. 21, ал. 1, т. 12 и по чл. 35, като срокът за представяне на становища е до три дни след общественото обсъждане.

§ 19. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 29 и 54 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 6:

а) точка 2 се изменя така:

„2. разработва методика за разпределение на разходите, произтичащи от задълженията за закупуване по преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, между всички пот­ребители на вътрешния пазар;“

б) в т. 7 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.

2. В останалите текстове на закона думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „министърът на икономиката и енергетиката“, „министъра на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“.

§ 20. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 и 24 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 58:

а) създава се нова ал. 2:

„(2) Средствата от постъпления от продажби на квоти за емисии на парникови газове се използват за развитие на възобновяемите енергийни източници с оглед спазване на ангажимента на Европейския съюз за 20 на сто използване на такава енергия до 2020 г., развитие на технологии, допринасящи за прехода към безопасна и устойчива икономика с ниски емисии на въглерод, подпомагане спазването на ангажимента за увеличаване на енергийната ефективност, както и стимулиране на инвестициите в производство на електрическа енергия по Закона за енергията от възобновяеми източници и свързаните с това разходи, произтичащи от задължения към обществото.“;

б) досегашната ал. 2 става ал. 3.

2. Навсякъде в закона думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „министърът на икономиката и енергетиката“, „министъра на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“.

§ 21. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 28 юни 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

 

Статии

  • ТиС Трейдинг България – устойчиви опаковъчни решения, бързи доставки и съвременна фирмена политика

    ТиС Трейдинг България ЕООД е компания, основана през 2002 г., която днес заема лидерска позиция в областта на картонените, гъвкавите, полиетиленовите и кетъринг опаковките. Със своя предприемачески дух и мотивиран екип, дружеството разширява продуктовата си гама за кратък период от време и обслужва различни сектори, използвайки високи технологии. Компанията разпола с богато портфолио с над 3000 артикула и повече от 55 души персонал.

  • Изпробвайте силата на UV светлината – дезинфекцирайте въздуха и повърхноситите със системи Sitair от Аква Системи

    Бактерицидните свойства на UV, и по-специално на UV-C, светлината са отдавна познати. Но в контекста на настоящата ситуация, в която надеждната дезинфекция е необходимо условие за нормалното протичане на всеки аспект от живота ни, използването на ултравиолетовите лъчи намира все по-широко приложение. Ето защо в днешния материал ще Ви представим системите за дезинфекция на въздух и повърхности Sitair, чийто официален доставчик у нас е фирма Аква Системи.