Наредби / Закони

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

МИНИСТЕРСТВО  НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


МИНИСТЕРСТВО  НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и 89 от 2014 г.; изм., бр. 8 от 2015 г.)


§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 15, 16, 17 и 18:

„(15) За строежи или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от клас на функционална пожарна опасност Ф1, които са с три и повече надземни етажа (с височина до 28 m) и с топлоизолация на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D-F, освен изискванията по ал. 13 се изпълнява и едно от следните технически решения:


1. над всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява ивица от топлоизолация с  клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, достигаща странично най-малко 30 cm извън ръбовете на отвора (фиг. 1);

 

 

Фиг. 1


2. около всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява рамка от ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 и минимална широчина 20 cm, съгласно фиг. 1А;

 

 

Фиг. 1А


3. на всеки 2 етажа по периметъра на строежа се изпълнява хоризонтална ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, разположена на разстояние не повече от 50 cm от горния ръб на отворите, съгласно фиг. 1Б.


 

Фиг. 1Б


(16) Ивиците по ал. 15 се изпълняват от плътно положени продукти с минимална плътност 100 kg/m3, a прикрепващите им устройства се предвиждат от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2.

 

(17) В случаите по ал. 15, т. 1 топлоизолацията в участъка на щурцовете на отворите се изпълнява от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2 и с прикрепващи устройства със същия клас по реакция на огън. Същите изисквания се прилагат и за топлоизолацията по вътрешната рамка на отворите в случаите по ал. 15, т. 2.


(18) Изискванията на ал. 15, 16 и 17 се прилагат и за строежи или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от класoве на функционална пожарна опасност Ф2, Ф3 и Ф4 с три и повече надземни етажа (с височина до 28 m), за които е предвиденa топлоизолация на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D-F, с дебелина, по-голяма от 0,1 m.“


2. Досегашните ал. 15 – 18 стават ал. 19 – 22.


3. Досегашната фигура 1 става фигура 1В.


4. Досегашната ал. 19 става ал. 23 и в нея думите „фиг. 1“ се заменят с „фиг. 1В“.


5. Досегашната ал. 20 става ал. 24.


§ 2. В чл. 330 се правят следните изменения и допълнения:


1. В ал. 1 думите „реакция на огън B, C и D“ се заменят с „реакция на огън B и C“.


2. В ал. 5 думите „чл. 14, ал. 19“ се заменят с „чл. 14, ал. 23“.


3. Създава се ал. 7:


„(7) За строежите по ал. 1 и 2 или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от клас на функционална пожарна опасност Ф1, за които е предвидена топлоизолация на фасадите, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън B или C, се изпълняват и техническите решения съгласно чл. 14, ал. 15 – 17. Същите изисквания се прилагат и за строежи  или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от класoве на функционална пожарна опасност Ф2, Ф3 и Ф4, за които е предвиденa топлоизолация на фасадите, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън B или C, с дебелина, по-голяма от 0,1 m.“


Преходна разпоредба

§ 3. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред.


(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.


Министър на вътрешните работи: Румяна Бъчварова


Министър на регионалното развитие и благоустройството: Лиляна Павлова

Статии

  • Алвекта чертае вектора на перспективите в организационното развитие на индустрията с дигиталната система Vector

    Алвекта е българско дружество, което предлага интернет-базирани информационни услуги в областта на организацията на работните процеси. „Разработваме собствено иновативно SaaS решение в корелация с Индустрия 4.0, наречено Vector. То представлява дигитална технология за пресъздаване на процесите в единна платформа. Vector обезпечава интегрираното информационно покритие на управлението на дейностите в индустриалното предприятие“, разказаха специалистите от Алвекта за Инженер.bg.

  • Husqvarna и Строително оборудване целят повече дами да открият вдъхновение в инженерния свят

    Темата за по-малкия процент жени, практикуващи инженерни професии, отдавна е обект на дискусии, а мненията по нея са разнопосочни. Все повече събития се организират по целия свят, за да насочат вниманието на обществото и на техническия бранш именно към привличането и реализацията на дамите като инженерни специалисти. Едно от тях е Introduce a Girl to Engineering Day, в което тази година участие взе и шведският производител Husqvarna.