Наредби / Закони

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

МИНИСТЕРСТВО  НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


МИНИСТЕРСТВО  НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и 89 от 2014 г.; изм., бр. 8 от 2015 г.)


§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 15, 16, 17 и 18:

„(15) За строежи или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от клас на функционална пожарна опасност Ф1, които са с три и повече надземни етажа (с височина до 28 m) и с топлоизолация на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D-F, освен изискванията по ал. 13 се изпълнява и едно от следните технически решения:


1. над всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява ивица от топлоизолация с  клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, достигаща странично най-малко 30 cm извън ръбовете на отвора (фиг. 1);

 

 

Фиг. 1


2. около всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява рамка от ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 и минимална широчина 20 cm, съгласно фиг. 1А;

 

 

Фиг. 1А


3. на всеки 2 етажа по периметъра на строежа се изпълнява хоризонтална ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, разположена на разстояние не повече от 50 cm от горния ръб на отворите, съгласно фиг. 1Б.


 

Фиг. 1Б


(16) Ивиците по ал. 15 се изпълняват от плътно положени продукти с минимална плътност 100 kg/m3, a прикрепващите им устройства се предвиждат от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2.

 

(17) В случаите по ал. 15, т. 1 топлоизолацията в участъка на щурцовете на отворите се изпълнява от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2 и с прикрепващи устройства със същия клас по реакция на огън. Същите изисквания се прилагат и за топлоизолацията по вътрешната рамка на отворите в случаите по ал. 15, т. 2.


(18) Изискванията на ал. 15, 16 и 17 се прилагат и за строежи или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от класoве на функционална пожарна опасност Ф2, Ф3 и Ф4 с три и повече надземни етажа (с височина до 28 m), за които е предвиденa топлоизолация на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D-F, с дебелина, по-голяма от 0,1 m.“


2. Досегашните ал. 15 – 18 стават ал. 19 – 22.


3. Досегашната фигура 1 става фигура 1В.


4. Досегашната ал. 19 става ал. 23 и в нея думите „фиг. 1“ се заменят с „фиг. 1В“.


5. Досегашната ал. 20 става ал. 24.


§ 2. В чл. 330 се правят следните изменения и допълнения:


1. В ал. 1 думите „реакция на огън B, C и D“ се заменят с „реакция на огън B и C“.


2. В ал. 5 думите „чл. 14, ал. 19“ се заменят с „чл. 14, ал. 23“.


3. Създава се ал. 7:


„(7) За строежите по ал. 1 и 2 или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от клас на функционална пожарна опасност Ф1, за които е предвидена топлоизолация на фасадите, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън B или C, се изпълняват и техническите решения съгласно чл. 14, ал. 15 – 17. Същите изисквания се прилагат и за строежи  или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от класoве на функционална пожарна опасност Ф2, Ф3 и Ф4, за които е предвиденa топлоизолация на фасадите, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън B или C, с дебелина, по-голяма от 0,1 m.“


Преходна разпоредба

§ 3. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред.


(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.


Министър на вътрешните работи: Румяна Бъчварова


Министър на регионалното развитие и благоустройството: Лиляна Павлова

Статии

  • Инженер.БГ оптимизира стратегията си за присъствие в социалните мрежи

    Добре разработената дигитална маркетингова стратегия е важна за всяка компания, която търси развитие, а социалните мрежи са изключително мощен инструмент за комуникация с потребителите и популяризиране на продуктите или услугите ѝ. Затова екипът ни обръща специално внимание на социалните мрежи и постоянно се стреми да оптимизира стратегията ни за присъствие в тях. Целта е органичен растеж и по-висока професионална ангажираност на аудиторията в каналите ни.
    А какво показват анализите? Да видим...

  • Инж. Христо Гилищаров от ФАНУК България: Творческият подход е най-важният фактор за успеха на индустриалната автоматизация

    Инж. Христо Гилищаров е завършил Технически университет – София и притежава магистърска степен по „Бизнес администрация“ от City University of Seattle. От 2014 г. той е управител на ФАНУК България, като отговаря също и за бизнес развитието на компанията в Гърция, Северна Македония, Кипър и Албания. Предлагаме ви коментарен материал на инж. Гилищаров за Инженер.bg, който обобщава интервюто му за предаването „Бизнес среща“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ г-жа Таня Кръстева.