Наредби / Закони

НАРЕДБА за осигуряване безопасността на ядрените централи

С Постановление № 245 от 21.09.2016 г. Министерския съвет прие нова Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи и отмени Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи от 2004 г. (приета с ПМС № 172 от 19.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 66 от 30.07.2004 г.).


В периода от 2004 г. досега са настъпили значителни промени в изискванията за безопасност към ядрени централи, както и явлението в АЕЦ “Фукушима” в Япония.


С Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи са въведени най - новите изисквания и стандартите за безопасност в европейски и световен мащаб, както по отношение на новоизграждащи се ядрени централи, така и по отношение на ядрените централи в експлоатация.


Отчетени са изводите и поуките от аварията в АЕЦ “Фукушима” в Япония и от проведените стрес-тестове в Европейските ядрени централи (2011 г.).


С Наредбата са въведени изискванията на Директива 2014/87/ ЕВРАТОМ НА СЪВЕТА от 8 юли 2014 година за изменение на Директива 2009/71/Евратом за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации по отношение на ядрените централи.


Въведени са концептуално нови изисквания за осигуряване безопасността на ядрените централи, съответстващи на по-високите стандарти за безопасност, приложими за новоизграждащите се ЯЦ в съответствие с доклад от март 2013 г. на Асоциацията на Европейските органи за ядрено регулиране WENRA.


Съдържанието на Наредбата е приведено и в съответствие с най-новите стандарти на МААЕ по отношение на разполагането, проектирането и оценката на безопасността на нови централи и доколкото съответното изискване е практически приложимо за действащите централи.

Статии

  • Инженер.БГ оптимизира стратегията си за присъствие в социалните мрежи

    Добре разработената дигитална маркетингова стратегия е важна за всяка компания, която търси развитие, а социалните мрежи са изключително мощен инструмент за комуникация с потребителите и популяризиране на продуктите или услугите ѝ. Затова екипът ни обръща специално внимание на социалните мрежи и постоянно се стреми да оптимизира стратегията ни за присъствие в тях. Целта е органичен растеж и по-висока професионална ангажираност на аудиторията в каналите ни.
    А какво показват анализите? Да видим...

  • Инж. Христо Гилищаров от ФАНУК България: Творческият подход е най-важният фактор за успеха на индустриалната автоматизация

    Инж. Христо Гилищаров е завършил Технически университет – София и притежава магистърска степен по „Бизнес администрация“ от City University of Seattle. От 2014 г. той е управител на ФАНУК България, като отговаря също и за бизнес развитието на компанията в Гърция, Северна Македония, Кипър и Албания. Предлагаме ви коментарен материал на инж. Гилищаров за Инженер.bg, който обобщава интервюто му за предаването „Бизнес среща“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ г-жа Таня Кръстева.