Създайте свой онлайн магазин в MerchantPro и продавайте успешно и със стил!

Наредби / Закони

Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните води


  

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат редът и начинът за характеризиране, класифициране и представяне на състоянието/потенциала на повърхностните водни тела.

(2) С наредбата се определят и изискванията за определяне на:

1. повърхностните водни тела в границите на всеки район за басейново управление, които се идентифицират като попадащи в една от следните категории повърхностни води:

а) реки;

б) езера;

в) преходни води и крайбрежни води;

г) изкуствени или силно модифицирани водни тела;

2. типовете на повърхностните водни тела за всяка категория повърхностни води по т. 1 в границите на всеки район за басейново управление;

3. местонахождението и границите на всички типове повърхностни водни тела в границите на всеки район за басейново управ­ление на водите, като се извършва и тяхното първоначално характеризиране;

4. специфичните референтни условия за всички типове повърхностни водни тела, определени по т. 2;

5. вида и големината на натиска от човешка дейност върху водните тела в границите на всеки район за басейново управление на водите.

Глава втора

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИПОВЕТЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА

Чл. 2. (1) Директорите на басейновите дирекции диференцират съответните повърхностни водни тела за всяка една от категориите повърхностни води по чл. 1, ал. 2, т. 1, които попадат в границите на района за басейново управление, според техния тип, като използват система от фактори, посочени в приложение № 1. Диференцирането по типове се извършва въз основа на стойностите на задължителни и незадължителни фактори или въз основа на комбинация от тях, необходими, за да се осигури определянето на специфични за всеки тип биологични референтни условия.

(2) При използване на фактори, извън посочените в приложение № 1, въз основа на които басейновите дирекции извършват идентифицирането на типовете повърхностни водни тела, техният списък се одобрява със заповед на министъра на околната среда и водите по предложение на органите по ал. 1 след представяне на съответната научна обосновка.

(3) За определяне типа на изкуствените и силно модифицираните повърхностни водни тела се използват факторите от приложение № 1 за онази категория повърхностни води, която е най-близко по характер до тях. Определянето на повърхностно водно тяло като изкуствено или силно модифицирано се извършва в съответствие с чл. 156б от Закона за водите (ЗВ).

Чл. 3. (1) Органите по чл. 2, ал. 1 изготвят карта и/или карти в географска информационна система (ГИС) за географското местонахождение и границите на типовете повърхностни водни тела в границите на съответните райони за басейново управление на водите.

(2) Картата и/или картите по ал. 1 се предоставят на Европейската комисия от министъра на околната среда и водите или упълномощено от него лице по реда на наредбата по чл. 11, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Глава трета

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФЕРЕНТНИ УСЛОВИЯ ЗА ТИПОВЕТЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДНИ ТЕЛА

Чл. 4. (1) За всеки един от определените по реда на глава втора типове повърхностни водни тела директорите на басейновите дирекции определят:

1. специфични за типа биологични референтни условия;

2. специфични за типа хидроморфологични и физикохимични условия.

(2) Специфичните референтни условия по ал. 1, т. 1 се определят въз основа на съответните биологични елементи за качество, посочени в т. 1.1 на приложение № 2.

(3) Специфичните референтни условия по ал. 2 се определят въз основа на стойностите на биологичните елементи за качество, които отговарят на много добро екологично състояние, съгласно таблиците към т. 1.2 на приложение № 2.

(4) Специфичните условия по ал. 1, т. 2 за всеки един тип повърхностни водни тела се определят въз основа на съответните хидроморфологични, химични и физикохимични елементи за качество, посочени в т. 1.1 на приложение № 2.

(5) Специфичните условия по ал. 4 се определят въз основа на стойностите на хидроморфологичните и физикохимичните елементи, които отговарят на много добро екологично състояние, съгласно таблиците към т. 1.2 на приложение № 2.

Чл. 5. (1) Специфичните за типа условия по чл. 4, ал. 1 за изкуствените и силно модифицираните повърхностни водни тела се определят въз основа на стойностите на биологичните, хидроморфологичните и физикохимичните елементи за качество, които отговарят на максималния екологичен потенциал съгласно таблица 1.2.5 към т. 1.2 на приложение № 2.

(2) Стойностите на биологичните, хидроморфологичните и физикохимичните елементи за качество, представляващи максималния екологичен потенциал, се актуализират на всеки 6 години.

Чл. 6. (1) Определянето на специфични за типа условия по чл. 4, ал. 1 може да се основава на използването на пространствени данни от мониторинга на водите, на моделиране или на комбинация от тези два метода.

(2) Когато няма достатъчно надеждни данни и/или има обективни пречки за използването на методите по ал. 1, директорите на басейновите дирекции могат да използват експертна оценка за определянето на специфичните условия по ал. 1.

(3) При определянето на много добро екологично състояние на водите по отношение на концентрациите на специфични синтетични замърсители се използват границите на определяне на най-съвременните аналитични методи, използвани в практиката за анализ на тези замърсители.

(4) Когато се използват пространствени данни от мониторинга на водите за определяне на специфичните за типа биологични референтни условия, басейновите дирекции планират и поддържат мрежа от референтни мониторингови станции за всеки един от определените типове повърхностни водни тела.

(5) Мрежата по ал. 4 се изгражда с достатъчен брой станции във водни тела с много добро екологично състояние, за да се осигури достатъчно ниво на надеждност по отношение на стойностите на референтните условия. При определянето на специфични за типа биологични референтни условия се вземат предвид както пространствената и сезонната изменчивост на стойностите на биологичните елементи за качество, които съответстват на много добро екологично състояние за съответния тип повърхностно водно тяло, така и методите за моделиране на специфичните за типа биологични референтни условия.

(6) Списъкът от критерии и подходът за оценка на нивото на надеждност по отношение стойностите на референтните условия се утвърждават със заповед на министъра на околната среда и водите.

(7) Определянето на специфични за типа биологични референтни условия чрез изпол­зване на моделирането може да включва използването на прогнозни методи или методи за оценка на данни от минали периоди. Тези методи трябва да използват исторически, палеоложки или други налични данни и да осигуряват достатъчно ниво на надеждност по отношение на стойностите на референтните условия.

(8) Когато не е възможно да се определят специфични за типа референтни условия за даден биологичен елемент за качество вследствие на висока степен на природно обусловена изменчивост на този елемент, а не само в резултат на сезонна промяна, тогава този елемент може да се изключи от оценката на екологичното състояние за съответния тип повърхностни води. Басейновите дирекции описват причините за такова изключване в плановете за управление на речните басейни.

Глава четвърта

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАТИСКА ОТ ЧОВЕШКА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ ВОДНИТЕ ТЕЛА

Чл. 7. (1) Директорите на басейновите дирекции събират и поддържат в актуално състояние информация за вида и големината на значимия натиск от човешка дейност, на който повърхностните водни тела в границите на всеки район за басейново управление е възможно да са подложени.

(2) Органите по ал. 1 извършват оценка и идентифициране на значими замърсявания от точкови и дифузни източници и по-специално на такива с вещества, посочени в приложение № 3, от битови, промишлени, селскостопански дейности и други инсталации.

 (3) Оценката и идентифицирането по ал. 2 се извършва въз основа на информация, събрана в съответствие с изискванията на нормативната уредба, както и на всякаква друга информация, необходима за целите на анализа по ал. 1.

Чл. 8. (1) Директорите на басейновите дирекции извършват оценка и идентифициране на:

1. значимите водовземания за използване за битови, промишлени, селскостопански и други цели, включително и на сезонните колебания и общата годишна потребност от вода, както и загубите на вода в разпределителните системи;

2. въздействието на значимото регулиране на оттока, включително и на отклоняването и прехвърлянето на води във водосбора на други речни басейни, върху общата характеристика на оттока и водните баланси;

3. други значими въздействия от човешка дейност върху състоянието на повърхностните води.

(2) Органите по ал. 1:

1. идентифицират значимите морфологични изменения на водните тела;

2. извършват оценка на видовете земеползвания, включително идентифициране на основните населени, промишлени и селскостопански райони, и където е целесъобразно – на горите и местата за риболов.

Чл. 9. Значимостта на различните видове натиск по чл. 7 и 8 се определя по критерии, утвърдени със заповед на министъра на околната среда и водите.

Чл. 10. (1) Директорите на басейновите дирекции извършват оценка на податливостта на състоянието на повърхностните водни тела на натиска от човешката дейност, определен по реда на чл. 7 и 8 съгласно т. 1.2 от приложение № 2.

(2) Органите по ал. 1 използват събраната информация по чл. 7 и 8, както и всяка друга подходяща информация, включително съществуващите мониторингови данни за околна среда, за извършване на оценка на вероятността повърхностните водни тела в границите на района за басейново управление да не постигнат целите за качеството на околната среда, определени по реда на чл. 156а ЗВ.

(3) Органите по ал. 1 извършват по-нататъшно характеризиране на водните тела, за които е определено, че има риск да не постигнат целите за качество на околната среда, с цел оптимизиране планирането на програми за мониторинг на водите по чл. 169а и на програмите от мерки по чл. 156м ЗВ.

Глава пета

КЛАСИФИЦИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ

Раздел I

Сравнимост на резултатите от биологичния мониторинг

Чл. 11. (1) Басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) създават система за мониторинг за оценка на стойностите на биологичните елементи за качество, определени за всяка категория повърхностни води или за силно модифицирани и изкуствени повърхностни водни тела. Системата се основава на определени биологични видове или групи биологични видове и техните количествени и/или качествени характеристики, които са представителни за качествения елемент като цяло.

(2) Резултатите от системата по ал. 1 се изразяват като съотношения за екологично качество с цел класификация на екологичното състояние. Тези съотношения представят пропорцията между стойностите на биологичните параметри, които се наблюдават в дадено повърхностно водно тяло, и стойнос­тите на тези параметри за референтните условия, отнасящи се за същия тип тяло. Съотношението трябва да се изразява като числена стойност между нула и едно. Много добро екологично състояние се посочва чрез стойности, близки до единица, а много лошо екологично състояние – чрез стойности, близки до нула.

(3) Скалата на всяко съотношение по ал. 2 за всяка категория повърхностни води е разделена на 5 класа от много добро до много лошо екологично състояние, както са определени в приложение № 2 „Нормативни дефиниции на класификациите за екологичното състояние“. За всяка една от границите между класовете се определя числена стойност. Числените стойности за границата между класовете за много добро и добро и за границата между добро и умерено екологично състояние за еднаквите типове водни тела в съответните екорегиони се определят чрез интеркалибрация с участието на страните от Европейския съюз по ред и начин, определени от Европейската комисия.

(4) За силно модифицираните или изкуствените водни обекти при прилагане на процедурата по ал. 2 и 3 отнасянето към екологично състояние се счита за отнасяне към екологичен потенциал.

(5) Интеркалибрацията осигурява установяването на границите по ал. 3 съобразно нормативните дефиниции, посочени в наредбата.

(6) Интеркалибрацията определя редица места във всеки екорегион, които образуват мрежа за интеркалибрация. Мрежата се състои от места, избрани между редица типове повърхностни водни тела, каквито съществуват във всеки екорегион.

(7) За всеки избран тип повърхностно водно тяло мрежата по ал. 6 се състои от най-малко две места, съответстващи на границата между нормативните дефиниции за много добро и добро състояние, и най-малко две места, съответстващи на границата между нормативните дефиниции за добро и умерено състояние.

(8) Местата по ал. 6 се избират чрез експертна оценка, направена въз основа на съвместни проверки между представители на компетентните органи по ал. 1 и компетентните органи на останалите държави членки, участващи в процеса на интеркалибрация, както и въз основа на цялата останала налична информация.

(9) Мониторинговата система по ал. 1 се прилага и за местата от мрежата за интеркалибрация по ал. 6, които се намират в екорегиона и представляват тип повърхностно водно тяло, за което ще се прилага мониторинговата система. Резултатите от това прилагане се използват за задаване на цифровите стойности за съответните граници за класове в мониторинговата система.

Раздел II

Представяне на резултатите от мониторинга и класифициране на екологичното състояние и екологичния потенциал

Чл. 12. (1) За категориите повърхностни води класифицирането на екологичното състояние на водно тяло се определя чрез по-лошата от стойностите на резултатите от биологичния и физикохимичния мониторинг за съответните елементи за качество, класифицирани съгласно първата колона на таблицата в приложение № 4. Басейновите дирекции съставят карти за всеки район за басейново управление, на които е отразено класифицирането на екологичното състояние на всяко водно тяло чрез цветово обозначение съгласно втората колона на таблицата в приложение № 4. При класифициране на екологичното състояние се вземат предвид и резултатите от мониторинга на поддържащите хидроморфологични елементи за качество.

(2) За силно модифицираните и изкуствените водни тела класифицирането на екологичния потенциал на водните тела се представя чрез по-лошата от стойностите на резултатите от биологичния и физико-химичния мониторинг за съответните елементи за качество, класифицирани съгласно първата колона на таблицата в приложение № 5. Басейновите дирекции съставят карти за всеки район за басейново управление, на които е отразено класифицирането на екологичния потенциал на всяко водно тяло чрез цветово обозначение по отношение на изкуствените водни тела съгласно втората колона на таблицата в приложение № 5, а по отношение на силно модифицираните водни тела – съгласно третата колона на таблицата в приложение № 5.

(3) Басейновите дирекции съставят карти за всеки район за басейново управление, на които с черна точка посочват онези водни тела, за които непостигането на доброто състояние или добрия екологичен потенциал се дължи на несъответствие с един или повече стандарти за качеството на околната среда, установени за това водно тяло по отношение на конкретни синтетични и несинтетични замърсители.

(4) Оценката на екологичното състояние и екологичния потенциал на повърхностните водни тела се извършва по типово специфични класификационни системи съгласно приложение № 6 и стандарти за качество за специфични замърсители, химични елементи и други вещества съгласно приложение № 7.

(5) Класификационните системи и стандартите за качество по ал. 4 са резултат от научноприложни разработки, изпълнени в съответствие с изискванията и процедурите, регламентирани в екологичното законодателство.

(6) За дадени типове повърхностни води, както и при някои особени случаи определени биологични елементи за качество могат да имат подкрепяща роля или да бъдат изключени от оценката на екологичното състояние или потенциал, когато има обосновано предложение, базирано на солидна научна информация и данни.

Раздел III

Процедура за комбиниране на биологичните елементи за качество и използваните за оценка индикатори и параметри в един пункт за мониторинг

Чл. 13. (1) Параметри, които са показателни за даден биологичен елемент за качество и характеризират ефектите от един и същ натиск от човешка дейност, могат да се комбинират например чрез осредняване на стойностите им или чрез процедура за определяне на фактор на тежест. Използването на няколко различни параметъра за един и същ биологичен елемент за качество за оценка ефекта на един и същ вид натиск е допустимо с цел повишаване степента на достоверност на крайната оценка.

(2) Стойностите на параметри, които са показателни за даден биологичен елемент за качество и са специфични за ефектите от различни по вид и характер източници на натиск, не се осредняват. Комбинирането на резултатите става, като най-лошият резултат за групата параметри определя оценката на ниво биологичен елемент за качество.

(3) Допустимо е комбиниране чрез осредняване на стойностите на параметри, които не са специфични за конкретен вид въздействие, а характеризират комплексния ефект на набор от въздействия.

(4) Комбинирането на резултатите от оценките на състоянието за всеки биологичен елемент за качество се извършва, като крайната оценка на състоянието в пункта се определя от най-ниската оценка за даден биологичен елемент за качество.

Раздел IV

Представяне на резултатите от мониторинга и класифициране на химичното състояние

Чл. 14. (1) Когато химичното състояние на едно повърхностно водно тяло постигне съответствие със стандартите за качество на околната среда, установени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 17 ЗВ, то се регистрира като постигащо добро химично състояние. В противен случай водното тяло се регистрира като непостигащо добро химично състояние.

(2) Басейновите дирекции съставят карта за всеки район за басейново управление, на която е отразено химичното състояние на всяко водно тяло чрез цветово обозначение съгласно втората колона на таблицата в приложение № 8.

Раздел V

Определяне на химически стандарти за качество на повърхностни води

Чл. 15. При определянето на химически стандарти за качество на повърхностни води за основните замърсители, посочени в т. 1 – 9 на приложение № 3, се използват данни за остри и хронични състояния на токсичност при посочените по-долу базови таксони, които присъстват в разглеждания воден обект, както и за всички други водни видове, за които има налични данни:

1. водорасли и/или макрофити;

2. дафния или представителни организми за солени води;

3. риби.

Чл. 16. При подготовката на химическите стандарти за качество се прилага следната процедура за определяне на максималната средногодишна концентрация на замърсителите:

1. определяне на подходящ фактор на оценка на безопасност за всеки от случаите, посочени в приложение № 9, в съответствие с наличните данни от оценката на безопасността на веществата, извършена съгласно раздел 3.3.1 на Приложение I към Регламент (ЕС) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH);

2. когато има налични данни за устойчивостта и биоакумулирането, те се вземат предвид при определянето на окончателната стойност на стандарта за качество на околната среда;

3. определеният стандарт се сравнява с всички данни от други теренни проучвания; в случай на аномалии изчисленията се преразглеждат за изчисляване на по-прецизни фактори на оценка на безопасност;

4. определеният стандарт се подлага на експертно и обществено обсъждане, допринасящо за изчисляване на по-прецизен фактор на оценка на безопасност.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Специфични за даден тип водни тела хидроморфологични и физикохимични условия“ означава състояние в настоящето или в миналото, когато е нямало или е имало много малки изменения в стойностите на хидроморфологичните и физикохимичните елементи за качество, каквито биха могли да се регистрират при отсъствие на антропогенно въздействие.

2. „Специфични за даден тип водни тела биологични референтни условия“ означава състояние в настоящето или в миналото, когато е нямало или е имало много малки изменения в стойностите на биологичните елементи за качество, каквито биха могли да се регистрират при отсъствие на въздействие от човешка дейност; биологичните референтни условия трябва да се представят чрез стойностите на биологичните елементи за качество при изчисляването на съотношението на екологичното качество и последващото класифициране на екологичното състояние.

3. „Точков източник на замърсяване“ е обект, от който отпадъчните води чрез едно или повече зауствания постъпват в дадено водно тяло.

4. „Дифузен източник на замърсяване“ означава дейност или дейности, замърсяването от които не може да се асоциира (свърже) с точков източник на замърсяване и произхожда в резултат на пространствено използване на земи.

5. „Референтна мониторингова станция“ е географско място, разположено в участък от водно тяло без или със минимално въздействие от човешка дейност, състоянието на водите на което отговаря на специфичните за типа биологични референтни условия и на специфичните хидроморфологични и физикохимични условия.

6. „Остро състояние на токсичност“ е въздействие, при което токсичният агент е в концентрации и с продължителност, предизвикващи пълно унищожаване на водните организмови съобщества.

7. „Хронично състояние на токсичност“ е потискане на жизнената активност на водните организми чрез пряко отровно действие или биоакумулация на токсичните агенти.

8. „Значим натиск“ е този, който сам по себе си или в комбинация с други видове натиск може да допринесе с въздействието си до непостигане на поставените екологични цели за определеното водно тяло.

9. „Интеркалибрация“ е процес, осигуряващ сравнимост на резултатите от оценката на биологичните елементи за качество по методики за анализ и оценка, разработени от отделни европейски държави членки.

10. „Екорегион“ е териториална единица, в която са проявени приблизително едни и същи растителни и животински елементи, обусловени от еднотипни климатични влияния, геологично развитие и историческо развитие на флората и фауната.

§ 2. Тази наредба въвежда изискванията на Приложение II, т. 1.1 „Характеризиране на повърхностен тип водни обекти“, т. 1.2 „Екорегиони и типове повърхностни водни обекти“, „Система Б“, т. 1.3 „Установяване на специфични условия за типовете повърхностни водни обекти“, т. 1.4 „Определяне на товарите“, т. 1.5 „Оценка на въздействието“; Приложение V, т. 1.1 „Качествени елементи за класификация на екологичното състояние“, т. 1.2 „Нормативни определения за класификациите на екологичното състояние“, т. 1.4. „Класификация и представяне на екологичното състояние“ и Приложение VIII от Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (OB, бр. L 327/1 от 22.12.2000 г.).

§ 3. Класификационната система за оценка на екологично състояние и стандартите за качество на околна среда за специфични замърсители, химични елементи и други вещества се променят в съответствие с актуализиране на европейското законодателство и резултати от научни разработки, утвърдени от министъра на околната среда и водите.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 135, ал. 1, т. 9 от Закона за водите.

§ 5. Наредба № 13 от 2007 г. за характеризиране на повърхностните води (обн., ДВ, бр. 37 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2011 г.) и свързаните с нея поднормативни актове се отменят.

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Нона Караджова

Приложение № 1 към чл. 2

Типове повърхностни водни тела

Реки

 

Характеристика

Физични и химични фактори, които определят характеристиката на реката или част от реката и следователно биологичната популационна структура и състав

Задължителни фактори

надморска височина

географска ширина

географска дължина

геология

размер

Незадължителни фактори

разстояние от изворите

енергия на течението (функция от дебита и наклона)

средна широчина на водата

средна дълбочина на водата

среден наклон на водата

форма на основното речно корито

категория на оттока на реката

форма на долината

пренос на неразтворени вещества

способност за неутрализиране на киселини

среден състав на субстрата

преобладаващ тип на субстрата

хлориди

температурен диапазон на въздуха

средна температура на въздуха

валежи

Езера

 

Характеристика

Физични и химични фактори, които определят характеристиката на езерото или част от езерото и следователно биологичната популационна структура и състав

Задължителни

надморска височина

географска ширина

географска дължина

дълбочина

геология

размер

Незадължителни фактори

средна дълбочина на водата

форма на езерото

времепрестой

средна температура на въздуха

температурен диапазон на въздуха

характеристики на смесване (мономиктично, димиктично, полимиктично)

способност за неутрализиране на киселини

фоново състояние на биогенните елементи

среден състав на субстрата

колебания на водното ниво

Преходни води

 

Характеристика

Физични и химични фактори, които определят характеристиката на преходните води и следователно биологичната популационна структура и състав

Задължителни фактори

географска ширина

географска дължина

приливен диапазон

соленост

Незадължителни фактори

дълбочина

скорост на течението

вълново въздействие

времепрестой

средна температура на водата

характеристики на смесване

мътност

среден състав на субстрата

форма

температурен диапазон на водата

Крайбрежни води

 

Характеристика

Физични и химични фактори, които определят характеристиката на крайбрежните води и следователно биологичната популационна структура и състав

Задължителни фактори

географска ширина

географска дължина

приливен диапазон

соленост

Незадължителни фактори

скорост на течението

вълново въздействие

средна температура на водата

характеристики на смесване

мътност

времепрестой (в закрити заливи)

среден състав на субстрата

температурен диапазон на водата

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 – 5, чл. 5, ал. 1, чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 3

Състояние на повърхностните води

1.1. Елементи за качество за класифициране на екологичното състояние

1.1.1. Реки

Биологични елементи

Състав и обилие на водната флора

Състав и обилие на дънната безгръбначна фауна

Състав, обилие и възрастова структура на рибната фауна

Хидроморфологични елементи в подкрепа на биологичните елементи

Хидрологичен режим:

количество и динамика на водния отток

връзка с подземни водни тела

Непрекъснатост на реките

Морфологични състояния:

вариране на дълбочината и широчината на реката

структура и субстрат на речното корито

структура на крайречната зона

Химични и физикохимични елементи в подкрепа на биологичните елементи

Общи елементи

Температурни условия

Условия на окисляване

Соленост

Състояние на вкисляване

Биогенни условия

Специфични замърсители

Замърсяване с други вещества, които се заустват в значителни количества във водното тяло

1.1.2. Езера

Биологични елементи

Състав, обилие и биомаса на фитопланктона

Състав и обилие на друга водна флора

Състав и обилие на дънната безгръбначна фауна

Състав, обилие и възрастова структура на рибната фауна

Хидроморфоложки елементи в подкрепа на биологичните елементи

Хидрологичен режим:

количество и динамика на водния отток

времепрестой

връзка с подземно водно тяло

Морфологични условия:

изменение на дълбочината на езерото

количество, структура и субстрат на езерното дъно

структура на езерния бряг

Химически и физикохимични елементи, поддържащи биологичните елементи

Общи елементи

Прозрачност

Температурни условия

Условия на окисляване

Соленост

Състояние на вкисляване

Биогенни условия

Специфични замърсители

Замърсяване с други вещества, които се заустват в значителни количества във водното тяло

1.1.3. Преходни води

Биологични елементи

Състав, обилие и биомаса на фитопланктона

Състав и обилие на друга водна флора

Състав и обилие на дънна безгръбначна фауна

Състав и обилие на рибна фауна

Хидроморфологични елементи в подкрепа на биологичните елементи

Морфологични условия:

изменение на дълбочината

количество, структура и субстрат на дъното

структура на междуприливната зона

Приливен режим:

отток на пресни води

вълново въздействие

Химически и физикохимични елементи, поддържащи биологичните елементи

Общи елементи

Прозрачност

Температурни условия

Условия на окисляване

Соленост

Биогенни условия

Специфични замърсители

Замърсяване с други вещества, зауствани в значителни количества във водното тяло

1.1.4. Крайбрежни води

Биологични елементи

Състав, обилие и биомаса на фитопланктона

Състав и обилие на друга водна флора

Състав и обилие на дънна безгръбначна фауна

Хидроморфологични елементи в подкрепа на биологичните елементи

Морфологични условия:

изменение на дълбочината

структура и субстрат на крайбрежното дъно

структура на междуприливната зона

Приливен режим:

посока на доминиращите течения

вълново въздействие

Химически и физикохимични елементи, поддържащи биологичните елементи

Общи елементи

Прозрачност

Температурни условия

Условия на окисляване

Соленост

Биогенни условия

Специфични замърсители

Замърсяване с други вещества, зауствани в значителни количества във водното тяло

1.1.5. Изкуствени и силно модифицирани повърхностни водни тела

Елементите за качество, приложими за изкуствените и силно модифицираните повърхностни водни тела, трябва да бъдат онези, които се прилагат за която и да е от четирите категории естествени повърхностни води, посочени по-горе, която има най-голямо сходство с въпросното силно модифицирано или изкуствено водно тяло.

1.2. Нормативни дефиниции на класификациите за екологичното състояние

Таблица 1.2. Обща дефиниция за реки, езера, преходни води и крайбрежни води

Следващият текст представя обща дефиниция за екологично качество. За целите на класифицирането стойностите на елементите за качество за екологичното състояние за всяка категория повърхностни води са дадени в таблици 1.2.1 – 1.2.4.

Елемент

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Общ

Не съществуват или има незначителни антропогенни изменения на стойностите на физикохимичните и хидроморфологичните елементи за качество за типа повърхностно водно тяло от тези, които нормално се асоциират с този тип в ненарушени условия. Стойностите на биологичните елементи за качество за повърхностното водно тяло отразяват стойностите, които нормално се асоциират с този тип в ненарушени условия и показват отсъствие или само незначително отклонение от ненарушените условия. Това са специфичните за типа условия и съобщества.

Стойностите на биологичните елементи за качество за типа повърхностно водно тяло показват ниски нива на отклонение, получени вследствие човешки дейности, но те се отклоняват само малко от тези, които обикновено се асоциират с типа повърхностен воден обект в ненарушени условия.

Стойностите на биологичните елементи за качество за типа повърхностен воден обект се различават в умерена степен от тези, обикновено асоциирани с типа повърхностно водно тяло в ненарушени условия. Стойностите показват признаци на умерено отклонение вследствие човешки дейности и са значително по-изменени, отколкото в условията на добро състояние.

Водите, чието състояние е по-лошо от умереното, ще бъдат класифицирани като лоши или много лоши. Водите със значителни изменения на стойностите на биологичните елементи за качество за типа повърхностно водно тяло и в които съответните биологични съобщества се отличават съществено от тези, които нормално се асоциират с типа повърхностно водно тяло в ненарушени условия, се класифицират като лоши.

Водите с изключително силни изменения на стойности на биологичните елементи за качество за типа повърхностно водно тяло и в които отсъстват големи части от съответните биологични съобщества, които нормално се асоциират с типа повърхностно водно тяло в ненарушени условия, се класифицират като много лоши.

Таблица 1.2.1. Дефиниции за много добро, добро и умерено екологично състояние на реките

Биологични елементи за качество

Елемент

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Фитопланктон

Таксономичният състав на фитопланктона съответства изцяло или почти изцяло на ненарушени условия. Средната стойност на обилието на фитопланктон съответства изцяло на специфичните за типа физикохимични условия и не е такава, която значимо да промени специфичните за типа условия по отношение на прозрачността. Цъфтежът на планктона е с честота и интензитет, които съответстват на специфичните за типа физикохимични условия.

Съществуват леки изменения в състава и обилието на планктоните таксони в сравнение със специфичните за типа съобщества. Тези изменения не свидетелстват за ускорен растеж на водорасли вследствие на нежелани нарушения в равновесието на организмите във водното тяло или на физикохимичните качества на водата или утайките. Възможно е леко засилване на честотата и интензитета на специфичния за типа цъфтеж на планктона.

Таксономичният състав на планктона се различава в умерена степен от специфичните за типа съобщества. Обилието на планктона е нарушено в умерена степен и може да е такова, че да доведе до значителни нежелани нарушения на стойностите на други биологични и физикохимични елементи за качество. Възможно е леко засилване на честотата и интензитета на цъфтеж на планктона. През летните месеци е възможен постоянен цъфтеж.

Макрофити и фитобентос

Таксономичният състав съответства изцяло или почти изцяло на ненарушени условия. Няма измерими промени в средното обилие на макрофити и средното обилие на фитобентос.

Съществуват леки изменения в състава и обилието на макрофитните и фитобентосните таксони в сравнение със специфичните за типа съобщества. Тези изменения не свидетелстват за ускоренрастеж на фитобентос или на по-висши форми на растителност, която да води до нежелани нарушения в равновесието на организмите във водното тяло или на физикохимичното качество на водата или седиментите. Фитобентосното съобщество не е неблагоприятно засегнато от бактериални туфи и слоеве, възникнали вследствие на антропогенна дейност

Таксономичният състав на макрофитните и фитобентосните организми се различава в умерена степен от типичното за типа съобщество и е нарушен значително повече, отколкото в средното обилие на макрофитите и средното обилие на фитобентоса. Фитобентосното съобщество може да бъде смущавано и в някои райони изместено от бактериални туфи и слоеве, възникнали вследствие на човешка дейност

Безгръбначна бентосна фауна

Таксономичният състав и обилието съответстват изцяло или почти изцяло на ненарушените условия. Няма изменение в съотношението между чувствителните и нечувствителните към смущения таксони от нивата при ненарушени условия. Няма изменения на нивото на разнообразие на таксоните на безгръбначните организми от нивото при ненарушени условия.

Съществуват леки изменения в състава и обилието на таксоните на безгръбначните организми от тези на специфичните за типа съобщества. Има леко изменение в съотношението между чувствителните и нечувствителните към смущения таксони от специфичните за типа нива.Има леко изменение на разнообразието на таксоните на безгръбначните организми от специфичните за типа нива.

Съставът и обилието на таксоните на безгръбначните организми се различават в умерена степен от специфичните за типа съобщества. Отсъстват големи таксономични групи от специфичното за типа съобщество. Съотношението между чувствителните и нечувствителните към смущения таксони и нивото на разнообразие са съществено по-ниски от специфичното за типа ниво и значително по-ниски от това за добро състояние.

Рибна фауна

Видовият състав и обилието съответстват изцяло или почти изцяло на ненарушените условия. Всички специфични за типа чувствителни към смущения биологични видове са налице. Няма предизвикани от човека смущения във възрастовите структури на рибните съобщества и те не свидетелстват за неуспешно възпроизвеждане или развитие на всеки конкретен вид.

Съществуват леки изменения във видовия състав и обилието от специфичните за типа съобщества, дължащи се на човешко въздействие върху физикохимичните и хидроморфологичните елементи за качество. Има признаци за смущения във възрастовите структури на рибните съобщества, предизвикани от човешко въздействие върху физикохимични или хидроморфологични елементи за качество, и в някои случаи свидетелстват за неуспех при възпроизводството или развитието на конкретни видове до степен, при която е възможно отсъствието на определени възрастови категории.

Съставът и обилието на видовете риби се различават в умерена степен от тези на специфичните за типа съобщества, дължащи се на човешко въздействие върху физикохимични или хидроморфологични елементи за качество. Възрастовата структура на рибните съобщества показва големи признаци на антропогенни смущения до степен, при която умерена част от специфичните за типа видове отсъстват или са с много ниско обилие.

Хидроморфологични елементи за качество

Елемент

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Елемент

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Хидрологичен режим

Количеството и динамиката на оттока и свързаната с тях връзка с подземни води показват изцяло или почти изцяло ненарушени условия.

Условия, съответстващи на постигането на описаните по-горе стой- ности за биологичните елементи за качество.

Условия, съответстващи на постигането на описаните по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Непрекъснатост на реката

Непрекъснатостта на реката не е нарушена от човешки дейности и позволява ненарушена миграция на водните организми и пренос на утайки.

Условия, съответстващи на постигането на описаните по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Условия, съответстващи на постигането на описаните по-горе стойности за био-логичните елементи за качество.

Морфологични условия

Руслата, измененията на ширината и дълбочината, скорости на течението, условия на субстрата и структурата и условията на крайречната зона съответстват изцяло или почти изцяло на тези при ненарушени условия.

Условия, съответстващи на постигането на описаните по-горе стой- ности за биологичните елементи за качество.

Условия, съответстващи на постигането на описаните по-горе стойности за био-логичните елементи за ка-чество.

Физикохимични елементи за качество (1)

Елемент

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Общи условия

Стойностите на физикохимичните елементи съответстват изцяло на тези при ненарушени условия. Концентрациите на биогенните вещества остават в диапазона, който нормално се асоциира с ненарушените условия. Няма признаци на нарушаване на нивата на соленост, pH, кислороден баланс, способност за неутрализиране на киселини и температурата вследствие човешка дейност и те остават в диапазона, който нормално се асоциира с ненарушените условия.

Температурата, кислородният баланс, pH, способността за неутрализиране на киселини и солеността не достигат нива извън установения диапазон, така че да осигурят функционирането на специфич- ната за типа екосистема и постигането на описаните по-горе стойности за биологичните елементи за качество. Концентрациите на биогенните вещества не превишават установе- ните нива, така че да осигурят функционирането на специфичната за типа екосистема и постигането на описаните по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Условия, отговарящи на постигането на описаните по-горе стойности за биологичните качествени елементи.

Специфични синтетични замърсители

Концентрации близо до нулата и най-малко под границите на откриваемост на най-модерните широко използвани аналитични методи.

Концентрации, които не превишават стандартите, определени в съответствие с процедурата в наредбата по чл. 135, т. 14 от Закона за водите, без да се нарушават Законът за защита на растенията, Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.) (<скос).

Условия, отговарящи на постигането на описаните по-горе стойности за биологичните качествени елементи.

Специфични несинтетични замърсители

Концентрациите остават в диапазона, който нормално се асоциира с ненарушените условия (фонови нива = фн).

Концентрации, които не превишават стандартите, определени в съответствие с процедурата в наредбата по чл. 135, т. 14 от Закона за водите, без да се нарушават Законът за защита на растенията, Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.) (<скос).

Условия, отговарящи на постигането на описаните по-горе стойности за биологичните качествени елементи.

(1) Използвани са следните съкращения: фн = фонови нива; скос = стандарт за качеството на околната среда.

(2) Прилагането на стандартите, изведени съгласно тази наредба, няма да изисква намаляване на концентрациите на замърсяващите вещества под фоновите нива (скос > фн).

Таблица 1.2.2. Дефиниции за много добро, добро и умерено екологично състояние в езерата

Биологични елементи за качество

Елемент

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Фитопланктон

Таксономичният състав и обилието на фитопланктона съответстват изцяло или почти изцяло на тези при ненару шени условия. Средната биомаса на фитопланктон съответства на специфичните за типа физико-химични условия и не е такава, че да промени значително специфичните за типа условия на прозрачност. Цъфтежът на планктона е с честота и интензитет, които съответстват на специфичните за типа физико-химични условия.

Съществуват леки изменения в състава и обилието на таксоните на планктона в сравнение със специфичните за типа съобщества. Тези изменения не свидетелстват за ускорен растеж на водорасли, което води до нежелателни смущения в равновесието на организмите във водния обект или на физикохимичното качество на водата или утайките. Възможно е леко увеличаване на честотата и интензитета на специфичния за типа цъфтеж на планктона.

Таксономичният състав и обилието на планктона се различават в умерена степен от специфичните за типа съобщества. Биомасата е умерено нарушена и може да е толкова, че да предизвика значителни нежелани смущения в състоянието на други биологични елементи за качество и физикохимичното качество на водата или утайките. Възможно е умерено увеличаване на честотата и интензитета на цъфтежа на планктона. През летните месеци е възможен постоянен цъфтеж.

Макрофити и фитобентос

Таксономичният състав съответства изцяло или почти изцяло на ненарушени условия. Няма измерими промени в средното обилие на макрофитите и средното обилие на фитобентоса.

Съществуват леки изменения в състава и обилието на таксоните на макрофитите и фитобентоса в сравнение със специфичните за типа съобщества. Тези изменения не свидетелстват за ускорен растеж на фитобентос или на по-вис­ши растения, което води до нежелателни смущения в равновесието на организ­мите във водното тяло или на физикохимичното качество на водата. Фитобентосното съобщество не е засегнато неблагоприятно от бактериални туфи и слоеве вследствие на човешка дейност.

Таксономичният състав на макрофитните и фитобентосните организми се различава в умерена степен от типичните за типа съобщества и е нарушен значително повече от тези при добро състояние. Очевидни са умерени изменения в средното обилие на макрофитите и средното обилие на фитобентоса. Фитобентосното съобщество може да бъде смущавано и в някои райони изместено от бактериални туфи и слоеве, възникнали вследствие на човешка дейност.

Безгръбначна бентосна фауна

Таксономичният състав и обилието съответстват изцяло или почти изцяло на ненарушените условия. Няма признаци за изменение в съотношението между чувствителните и нечувствителните към смущения таксони от нивата при ненарушени условия. Няма изменения на нивото на разнообразие на таксоните на безгръбначните организми от нивото при ненарушени условия.

Съществуват леки изменения в състава и обилието на таксоните на безгръбначните организми спрямо специфичните за типа съобщества. Наблюдава се леко изменение на съотношението между таксоните на чувствителните и нечувствителните към смущения организми от специфичните за типа нива. Наблюдава се леко изменение на разнообразието на таксоните на безгръбначните организми от специфичните за типа нива.

Съставът и обилието на таксоните на безгръбначните организми се различават в умерена степен от специфичните за типа условия. Отсъстват големи групи от специфичното за типа съобщество. Съотношението между чувствителните и нечувствителните към смущения таксони и нивото на разнообразие са съществено по-ниски от специфичното за типа ниво и значително по-ниски от нивата при добро състояние.

Рибна фауна

Видовият състав и обилие съответстват изцяло или почти изцяло на ненарушените условия. Всички специфични за типа чувствителни видове са налице. Възрастовите структури на рибните съобщества показват малки признаци на антропогенно смущение и не са показателни за неуспешно възпроизводство или развитие на определени видове.

Съществуват леки изменения във видовия състав и обилие от нивата на специфичните за типа съобщества, дължащи се на човешко въздействие върху физикохимичните или хидроморфологичните елементи за качество. Видни са признаци на смущения във възрастовите структури на рибните съобщества, преизвикани от човешко въздействие върху физикохимични или хидроморфологични елементи за качество и в някои случаи те свидетелстват за неуспех при възпроизводството или развитието на конкретни видове до степен, при която е възможно отсъствието на определени възрастови категории.

Съставът и обилието на рибни видове се различават в умерена степен от тези на специфичните за типа съобщества в резултат на човешко въздействие върху физикохимични или хидроморфологични елементи за ка чество. Налице са сериозни признаци на смущения във възрастовата структура на рибните съобщества вследствие на антропогенни въздействия върху физикохимични или хидроморфологични елементи за качество до степен, че умерена пропорционална част от специфичните за типа видове отсъстват или са с много ниско обилие.

Хидроморфологични елементи за качество

Елемент

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Хидрологичен режим

Количеството и динамиката на оттока, нивото, времепрестоят и свързаната с това връзка с подземни води показват изцяло или почти изцяло ненарушени условия.

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Морфологични състояния

Промените в дълбочината на езерата, количеството и структурата на субстрата, както и структурата и състоянието на бреговата зона на езерото съответстват изцяло или почти изцяло на тези при ненарушени условия.

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Физико-химични елементи за качество(1)

Елемент

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Общи условия

Стойностите на физикохимичните елементи съот-ветстват изцяло или почти изцяло на тези при ненарушени условия. Концентрациите на биогенните вещества остават в диапазона, нор­мално асоцииран с нена-рушените условия. Няма признаци на антропогенни смущения на нивата на соленост, pH, кислороден баланс, способност за неутрализиране на киселини и температурата и те остават в диапазона, нормално асоцииран с ненарушените условия.

Температурата, кислородният баланс, pH, способността за неутрализиране на киселини и солеността не достигат нива извън установения диапазон, така че да осигурят функционирането на екосистемата и постигане на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество. Концентрациите на биогенните вещества не превишават установените нива, така че да осигурят функционирането на екосистемата и постигане на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Специфични синтетични замърсители

Концентрации близо до нулата и най-малко под границите на откриваемост на най-модерните широко използвани аналитични методи.

Концентрации, които не превишават стандартите, определени в съответствие с процедурата в наредбата по чл.135, т.14 от Закона за водите, без да се нарушават Законът за защита на растенията, Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.) (<скос).

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Специфични несинтетични замърсители

Концентрациите остават в диапазона, нормално асоцииран с ненарушените условия (фонови нива = фн).

Концентрации, които не превишават стандартите, определени в съответствие с процедурата в наредбата по чл. 135, т. 14 от Закона за водите, без да се нарушават Законът за защита на растенията, Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.) (<скос).

 

(1) Използвани са следните съкращения: фн = фонови нива; скос = стандарт за качеството на околната среда.

(2) Прилагането на стандартите, изведени съгласно тази наредба, няма да изисква намаляване на концентрациите на замърсяващите вещества под фоновите нива (скос > фн).

Таблица 1.2.3. Дефиниции за много добро, добро и умерено екологично състояние в преходните води

Биологични елементи за качество

Елемент

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Фитопланктон

Съставът и обилието на таксоните на фитопланктона съответстват на тези при ненарушени условия. Средната биомаса на фитопланктон съответства на специфичните за типа физикохимични условия и не е такава, че да промени значително специфичните за типа условия за прозрачност. Цъфтежът на планктона е с честота и интензитет, които съответстват на специфичните за типа физикохимични условия.

Налице са леки изменения в състава и обилието на таксоните на фитопланктона. Налице са леки изменения в биомасата в сравнение със специфичните за типа условия. Тези изменения не свидетелстват за ускорен растеж на водорасли, което да предизвиква нежелателно нарушение в равновесието на организмите във водното тяло или на физикохимичното качество на водата. Възможно е леко увеличаване на честотата и интензитета на специфичния за типа цъфтеж на планктона.

Съставът и обилието на таксоните на фитопланктона се различават в умерена степен от специфичните за типа условия. Биомасата е умерено нарушена и може да е такава, че да доведе до значителни нежелани нарушения на състоянието на други биологични елементи за качество. Възможно е умерено увеличаване на честотата и интензитета на цъфтежа на планктона. През летните месеци е възможен постоянен цъфтеж.

Макроводорасли

Съставът на таксоните на макроводораслите съответства на този при ненарушени условия. Не съществуват откриваеми изменения в покривката от макроводорасли, предизвикани от човешки дейности.

Съществуват леки изменения в състава и обилието на таксоните на макроводораслите в сравнение със специфичните за типа съобщества. Тези изменения не свидетелстват за ускорен растеж на фитобентос или на по-висши растения, което да предизвиква нежелателно нарушение в равновесието на организмите във водното тяло или на физикохимичното качество на водата.

Съставът на таксоните на макроводораслите се различава в умерена степен от специфичните за типа условия и е значително по-деформиран от този при добро състояние. Налице са умерени изменения в средното разпространение на макроводораслите и може да са в степен, водеща до нежелани смущения в равновесието на организмите във водния обект.

Покритосе-менни

Таксономичният състав съответства изцяло или почти изцяло на ненарушени условия. Няма откриваеми изменения в обилието на покритосеменните, предизвикани от човешка дейност.

Съществуват леки изменения в състава на таксоните на покритосеменните в сравнение със специфичните за типа съобщества. Забелязват се леки признаци на смущения в обилието на покритосеменните.

Съставът на таксоните на покритосеменните се различава в умерена степен от специфичните за вида обект условия и е значително по-деформиран от този при добро състояние. Налице са умерени деформации в обилието на таксоните.

Безгръбначна бентосна фауна

Нивото на разнообразие и обилие на таксоните на безгръбначните е в диапазона, нормално асоцииран с ненарушените условия. Присъстват всички чувствителни към смущения таксони, които се асоциират с ненарушените условия.

Нивото на разнообразие и обилие на таксоните на безгръбначните е в незначителна степен извън диапазона, асоцииран със специфичните за типа условия. Налице са повечето таксони на чувствителни организми от специфичните за типа съобщества.

Нивото на разнообразие и обилие на таксоните на безгръбначните е в умерена степен извън диапазона, асоцииран със специфичните за типа условия. Налице са таксони на организми, индикаторни за замърсяване. Отсъстват много от таксоните на чувствителните организми от специфичните за типа съобщества.

Рибна фауна

Видовият състав и обилието съответстват на тези при ненарушени условия.

Обилието на чувствителни към смущения видове показва леки признаци на отклонение от специфичните за типа условия, дължащи се на човешко въздействие върху физикохимичните или хидроморфологичните елементи за качество.

Отсъства умерена пропорционална част от специфичните за типа чувствителни към смущения видове в резултат на човешко въздействие върху физикохимичните или хидроморфологичните елементи за качество.

Хидроморфологични елементи за качество

Елемент

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Приливен режим

Режимът на оттока на пресните води съответства изцяло или почти изцяло на този при ненарушени условия.

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Морфологични състояния

Дълбочинните разлики, състоя нието на субстрата и структурата и състоянието на междуприливните зони съответстват изцяло или почти изцяло на тези при ненарушени условия.

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Физико-химични елементи за качество (1)

Елемент

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Общи условия

Стойностите на физикохи-

мичните елементи съответ-

стват изцяло или почти изцяло на тези при ненарушени условия. Концентрациите на хранителни вещества остават в диапазона, нормално асоцииран с ненарушените условия. Няма признаци на смущения на температурата, кислородния баланс и прозрачността вследствие на човешка дейност и те остават в диапазона, нормално асоцииран с ненарушените условия.

Температурата, окислителните условия и прозрачността не достигат нива извън установения диапазон, така че да се осигури функционирането на екосистемата и постигане на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество. Концентрациите на биогенните вещества не превишават установените нива, така че да се осигури функционирането на екосистемата и постигане на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Специфични синтетични замърсители

Концентрации близо до нулата и най-малко под границите на откриваемост на най-модерните широко използвани аналитични методи.

Концентрации, които не превишават стандартите, определени в съответствие с процедурата в наредбата по чл. 135, т. 14 от Закона за водите, без да се нарушават Законът за защита на растенията, Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.) (<скос).

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Специфични несинтетични замърсители

Концентрациите остават в диапазона, нормално асоцииран с ненарушените условия(фонови нива = фн).

Концентрации, които не превишават стандартите, определени в съответствие с процедурата в наредбата по чл. 135, т. 14 от Закона за водите, без да се нарушават Законът за защита на растенията, Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.) (<скос).

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

(1) Използвани са следните съкращения: фн = фонови нива; скос = стандарт за качеството на околната среда.

(2) Прилагането на стандартите, изведени съгласно тази наредба, няма да изисква намаляване на концентрациите на замърсяващите вещества под фоновите нива (скос > фн).

Таблица 1.2.4. Дефиниции за много добро, добро и умерено екологично състояниевкрайбрежните води

Биологични елементи за качество

Елемент

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Фитопланктон

Съставът и обилието на таксоните на фитопланктона съответстват на тези при ненарушени условия. Средната биомаса на фитопланктон съответства на специфичните за вида физикохимични условия и не е такава, че да промени значително специфичните за типа условия на прозрачност. Цъфтежът на планктона е с честота и интензитет, които съответстват на специфичните за типа физикохимични условия.

Налице са признаци на леки смущения в състава и обилието на таксоните на фитопланктона. Налице са леки изменения в биомасата в сравнение със специфичните за типа условия. Тези изменения не свидетелстват за ускорен растеж на водорасли, които да водят до нежелателни смущения в равновесието на организмите във водното тяло или на качеството на водата. Възможно е леко засилване на честотата и интензитета на специфичния за типа цъфтеж на планктона.

Налице са умерени смущения в състава и обилието на таксони на планктона. Биомасата на водораслите е в значителна степен извън диапазона, асоцииран със специфичните за типа условия, и е такава, че да въздейства върху други биологични елементи за качество. Възможно е леко засилване на честотата и интензитета на цъфтежа на планктона. През летните месеци е възможен постоянен цъфтеж.

Макроводорасли и покритосеменни

Налице са всички таксони на макроводорасли и покритосеменни, чувствителни към смущения и асоциирани с ненарушените условия. Нивата на покритието от макроводорасли и на обилието на покритосеменните съответстват на тези при ненарушени условия.

Налице са повечето от таксони на макроводорасли и покритосеменни, чувствителни към смущения и асоциирани с ненарушените условия. Налице са признаци на леки смущения в нивата на покритието от макроводорасли и обилието на покритосеменните.

Липсват умерен брой таксони на макроводорасли и покритосеменни, чувствителни към смущения и асоциирани с ненарушените условия. Покритието от макроводорасли и обилието на покритосеменните са нарушени в умерена степен и могат да бъдат такива, че да водят до нежелани смущения в равновесието на организмите във водното тяло.

Безгръбначна бентосна фауна

Нивото на разнообразие и обилието на таксоните на безгръбначните е в диапазона, нормално асоцииран с ненарушените условия. Налице са всички таксони на организми, чувствителни към смущения и асоциирани с ненарушените условия.

Нивото на разнообразие и обилие на таксоните на безгръбначните е в незначителна степен извън диапазона, асоцииран със специфичните за типа условия. Налице са повечето таксони на чувствителни организми от типичните за типа съобщества.

Нивото на разнообразие и обилие на таксоните на безгръбначните е в умерена степен извън диапазона, асоцииран със специфичните за типа условия. Налице са таксони на организми индикаторни за замърсяване. Отсъстват голям брой от таксоните на чувствителни организми от типичните за типа съобщества.

Хидроморфологични елементи за качество

Елемент

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Приливен

режим

Режимът на оттока на пресните води и посоката и скоростта на преобладаващите течения съответстват изцяло или почти изцяло на тези при ненарушени условия.

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните качествени елементи.

Морфологични състояния

Разликите в дълбочината, структурата и субстрата на крайбрежното дъно и структурата и състоянието на междуприливните зони съответстват изцяло или почти изцяло на тези при ненарушени условия.

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

 

Физико-химични елементи за качество(1)

Елемент

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Общо състояние

Физико-химичните елементи съответстват изцяло или почти изцяло на тези при ненарушени условия. Концентрациите на биогенните вещества остават в диапазона, нормално асоцииран с ненарушените условия. Няма признаци на смущения на температурата, кислородния баланс и прозрачността вследствие на човешка дейност и те остават в диапазона, нормално асоцииран с ненарушените условия.

Температурата, окислителните условия и прозрачността не достигат нива извън установе- ния диапазон, така че да се осигури функционирането на екосистемата и постигане на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество. Концентрациите на биогенните вещества не превишават установените нива, така че да се осигури функционирането на екосистемата и постигане на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Специфични синтетични

замърсители

Концентрации близо до нулата и най-малко под границите на откриваемост на най-модерните широко използвани аналитични методи.

Концентрации, които не превишават стандартите, определени в съответствие с процедурата в наредбата по чл. 135, т. 14 от Закона за водите, без да се нарушават Законът за защита на растенията, Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.) (<скос).

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Специфични несинтетични замърсители

Концентрациите остават в диапазона, нормално асоцииран с ненарушените условия (фонови нива = фн).

Концентрации, които не превишават стандартите, определени в съответствие с процедурата в наредбата по чл. 135, т. 14 от Закона за водите, без да се нарушават Законът за защита на растенията, Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.) (<скос).

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

(1) Използвани са следните съкращения: фн = фонови нива; скос = стандарт за качеството на околната среда.

(2) Прилагането на стандартите, изведени съгласно тази наредба, няма да изисква намаляване на концентрациите на замърсяващите вещества под фоновите нива (скос > фн).

Таблица 1.2.5. Дефиниции за максимален, добър и умерен екологичен потенциал за силно модифицирани или изкуствени водни тела

Елемент

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Биологични елементи за качество

Стойностите на съответните биологични елементи за качество отразяват, доколкото е възможно, тези, асоциирани с най-близкия сравним тип повърхностно водно тяло, предвид физическите условия, които са резултат от изкуствените или силно модифицираните характеристики на водното тяло.

Съществуват леки изменения в стойностите на съответните биологични елементи за качество спрямо стойностите при максималния екологичен потенциал.

Съществуват умерени изменения в стойностите на съответните биологични елементи за качество спрямо стойностите при максималния екологичен потенциал. Тези стойности са нарушени в значително по-голяма степен, отколкото стойностите, установени при добро качество.

Хидроморфологични елементи

Хидроморфологичните условия съответстват на условията, когато единствените въздействия върху повърхностния воден обект са в резултат на факта, че водният обект е изкуствен или силно модифициран след вземане на всички предпазни мерки за осигуряване на най-доброто сближаване до екологичната цялост, по-конкретно по отношение на миграцията на фауната и подходящите територии за хвърляне на хайвер и размножаване.

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Физико-химични елементи (1)

Елемент

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Общи условия

Физикохимичните елементи съответстват изцяло или почти изцяло на тези при ненарушени условия, асоциирани с типа повърхностно водно тяло, най-тясно сравним със съответното изкуствено или силно модифицирано водно тяло. Концентрациите на биогенните вещества остават в диапазона, нормално асоцииран с тезиненарушени условия. Нивата на температурата, кислородният баланс и pH съответстват на нивата, установени в най-близкия сравним тип повърхностно водно тяло, при ненарушени условия

Стойностите на физикохимичните елементи са в рамките на установения диапазон, така че да се осигурят функционирането на екосистемата и постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество. Температурата и pH не достигат нива извън установените диапазони, такаче да се осигурят функционирането на екосистемата и постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество. Концентрациите на биогенните вещества не превишават установените нива, така че да се осигурят функционирането на екосистемата и постигане на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Специфични синтетични замърсители

Концентрации близо до нулата и най-малко под границите на откриваемост на най-модерните широко използвани аналитични методи.

Концентрации, които не превишават стандартите, определени в съответствие с процедурата в наредбата по чл. 135, т. 14 от Закона за водите, без да се нарушават Законът за защита на растенията, Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.) (<скос).

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Специфични несинтетични замърсители

Концентрациите остават в диапазона, нормално асоцииран с ненарушените условия, установени в типа повърхностно водно тяло, което в най-голяма степен е сравнимо със съответното изкуствено или силно модифицирано водно тяло (фонови нива = фн).

Концентрации, които не превишават стандартите, определени в съответствие с процедурата в наредбата по чл. 135, т. 14 от Закона за водите, без да се нарушават Законът за защита на растенията, Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.) (<скос).

Условия, отговарящи на постигането на посочените по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

(1) Използвани са следните съкращения: фн = фонови нива; скос = стандарт за качеството на околната среда.

(2) Прилагането на стандартите, изведени съгласно тази наредба, няма да изисква намаляване на концентрациите на замърсяващите вещества под фоновите нива (скос > фн).

Приложение № 3 към чл. 7, ал. 2и чл. 15

Списък на основните замърсители

1. Органохалогенни съединения и вещества, които могат да образуват такива съединения във водната околна среда.

2. Органофосфорни съединения.

3. Органични съединения на калая.

4. Вещества и смеси или продуктите от разпадането им с доказани канцерогенни или мутагенни свойства или свойства, които могат да въздействат върху стероидогенните, тироидните, възпроизводителните или други, свързани с ендокрините функции, във или посредством водната околна среда.

5. Устойчиви въглеводороди и устойчиви биоакумулируеми органични токсични вещества.

6. Цианиди.

7. Метали и техните съединения.

8. Арсен и неговите съединения.

9. Биоциди и продукти за растителна защита.

10. Суспендирани материали.

11. Вещества, допринасящи за еутрофикацията (по-конкретно нитрати и фосфати).

12. Вещества с неблагоприятно въздействие върху кислородния баланс (и които могат да се измерват чрез използване на показатели, като БПК, ХПК и др.).

Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1

Класификация на екологичното състояние

Цветово обозначение

Много добро

Синьо

Добро

Зелено

Умерено

Жълто

Лошо

Оранжево

Много лошо

Червено

Приложение № 5 към чл. 12, ал. 2

Класификация на екологичния потенциал

Цветово обозначение

 

изкуствени водни тела

силно модифицирани водни тела

Добър и по-висок

равни зелени и светлосиви ивици

равни зелени и тъмносиви ивици

Умерен

равни жълти и светлосиви ивици

равни жълти и тъмносиви ивици

Лош

равни оранжеви и светлосиви ивици

равни оранжеви и тъмносиви ивици

Много лош

равни червени и светлосиви ивици

равни червени и тъмносиви ивици

Приложение № 6 към чл. 12, ал. 4

I. КЛАСИФИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ТИПОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ ОТ КАТЕГОРИИ „РЕКА“, „ЕЗЕРО“, „ПРЕХОДНИ ВОДИ“

А. Биологични елементи за качество

1. Биологичен елемент: Фитопланктон

Категория: „Езеро“

Метод:

Пробонабиранеза фитопланктон и хлорофил

Метрики:

Водораслов Групов Индекс (ВГИ)

Общ биообем, mm3/l

Хлорофил А, µg/l

Прозрачност, m

Cyanobacteria (% от биообема)

Цъфтежи (интензивност), степени

Токсични видове (цъфтежи)

Референция на метода:

EN ISO 5667-1; БДС EN ISO 5667-3:2006; 2. Catalan et al. 2003; 3. БДС EN 15204:2006; 4. БДС ISO 10260:2002; 5. Secchi disc метод; 6. БДС EN ISO 5667-1:2007; 7. Saut, Wittick, 1990; 8. Saut, Wittick, 1990

Таблица ФП1: Езерни типове L1, L2, L3, L11, L12, L13 (с олиготрофни условия*) – система за оценка на екологично състояние/потенциал по фитопланктон

 

Състояние

EQR

(ВГИ)

ВГИ (Catalan Index)

Общ био­обем,

mm3/l

Хлорофил А,

µg/l

Прозрачност,

m

% Cyano-bacteria

Цъфтеж на токсични видове

Цъфтежи (интензив- ност)

Много добро

0,998÷1,000

<0,9

<1

<4

>4

<4

не

÷

Добро

0,995÷0,998

0,9÷2

1÷5

4÷10

2÷4

4÷15

не

÷

Умерено

0,975÷0,995

2÷10

5÷8

10÷15

1,5÷2

15÷20

не/да

І

Лошо

0,950÷0,975

10÷20

8÷10

15÷50

1÷1,5

20÷50

да

ІІ÷ІІІ

Много лошо

0,000ч0,95

>20

>10

>50

<1

>50

да

ІІІчV

Таблица ФП2: Езерни типове L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L14, L15, L16, L17 (с мезотрофни условия*) – система за оценка на екологично състояние/потенциал по фитопланктон

 

Състояние

EQR

(ВГИ)

ВГИ (Catalan Index)

Общ био-обем,

mm3/l

Хлорофил А,

µg/l

Прозрачност,

m

% Cyano- bacteria

Цъфтеж на токсични

видове

Цъфтежи (интензив- ност)

Много добро

0,998÷1,000

<1

<1,5

<4

>4

<4

не

÷

Добро

0,994÷0,998

1÷2,5

1,5÷7

4÷10

2÷4

4÷15

не/да

I

Умерено

0,975÷0,994

2,5÷10

7÷15

10÷20

0,5÷2

15÷20

да

II

Лошо

0,95÷0,975

10÷20

15÷25

20÷50

0,6÷1

20÷50

да

III

Много лошо

0,000÷0,95

>20

>25

>50

<0,6

>50

да

IV÷V

* Списък с типовете водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“, за които е разработена класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.

Биологичен елемент: Макрофити

Категория: „Река“

Метод: Референтен индекс

Референция на метода:

1. Чешмеджиев, С., Г. Гечева, И. Димитрова-Дюлгерова, Д. Белкинова, Р. Младенов. 2010. Методика за хидробиологичен мониторинг. Макрофити. Консорциум за биомониторинг. София, 49.

2. Schaumburg, J., Schranz, C., Stelzer, D., Hofmann, G., Gutowski, A., Foerster, J. 2006. Instruction Protocol for the ecological Assessment of Running Waters for Implementation of the EC Water Framework Directive: Macrophytes and Phytobenthos. Bavarian Environment Agency. 121 pp.

3. Gecheva, G., Cheshmedjiev, S., Dimitrova-Dyulgerova, I., Belkinova, D., Mladenov, R. 2010. Implementation and adaptation of macrophyte indication system: assessment of ecological status of rivers in Bulgaria according to the Water Framework Directive. – Biotechnol & Biotechnol Equip, 24/2010/SE: 171 – 180.

4. Чешмеджиев, С., Е. Варадинова. Макрозообентос В: Д. Белкинова, Г. Гечева, С. Чешмеджиев, И. Димитрова-Дюлгерова, Р. Младенов, М. Маринов, И. Тенева, П. Стоянов, П. Иванов, С. Михов, Л. Пехливанов, Е. Варадинова, Ц. Карагьозова, М. Василев, А. Апостолу, Б. Велков, М. Павлова. 2012. Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България. Издателство на ПУ „П. Хилендарски“, Пловдив, 289 (под печат).

Таблица МФ1: Система за екологична оценка на R1: Алпийски реки по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен

потенциал

EQR

Стойност референтен индекс (РИ)

Много добро

 

1,00 – 0,67

100 – 34

Добро

Добър и по-висок

0,66 – 0,52

33 – 4

Умерено

Умерен

0,51 – 0,26

3 до -48

Лошо

Лош

0,25 – 0,00

-49 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

Таблица МФ2: Система за екологична оценка на R2/R3: Планински тип реки по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен

потенциал

EQR

Стойност РИ

Много добро

 

1,00 – 0,63

100 – 26

Добро

Добър и по-висок

0,62 – 0,47

25 до -6

Умерено

Умерен

0,46 – 0,22

-7 до -56

Лошо

Лош

0,21 – 0,00

-57 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

Таблица МФ3: Система за екологична оценка на R4/R5: Полупланински тип реки по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен

потенциал

EQR

Стойност РИ

Много добро

 

1,00 – 0,52

100 – 3

Добро

Добър и по-висок

0,51 – 0,28

2 до -45

Умерено

Умерен

0,27 – 0,16

-46 до -69

Лошо

Лош

0,15 – 0,00

-70 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

Таблица МФ4: Система за екологична оценка на речни типове R7/R8/R12/R13 по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен

потенциал

EQR

Стойност РИ

Състояние РДВ

Екологичен

потенциал

EQR

Стойност РИ

Много добро

 

1,00 – 0,58

100 – 15

Добро

Добър и по-висок

0,57 – 0,38

14 до -25

Умерено

Умерен

0,37 – 0,23

-26 до -55

Лошо

Лош

0,22 – 0,00

-56 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

Таблица МФ5: Система за екологична оценка на речни типове с пресъхващ характер R9 (Добруджански пониращи реки), R14 (Реки със субсредиземноморско влияние в ЕР 7) и R15 (Изворен тип) по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен

потенциал

EQR

Стойност РИ

Много добро

 

1,00 – 0,50

100 – 0

Добро

Добър и по-висок

0,49 – 0,21

-1 до -58

Умерено

Умерен

0,20 – 0,11

-59 до -78

Лошо

Лош

0,10 – 0,00

-79 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

Таблица МФ6: Система за екологична оценка на ЧМ речни типове R10/R11/R16 по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен

потенциал

EQR

Стойност РИ

Много добро

 

1,00 – 0,67

100 – 34

Добро

Добър и по-висок

0,66 – 0,30

34 до -40

Умерено

Умерен

0,29 – 0,11

-41 до -78

Лошо

Лош

0,10 – 0,00

-79 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

2.2.Категория: „Езеро“

Метод: Референтен индекс

Референция на метода:

Чешмеджиев, С., Г. Гечева, И. Димитрова-Дюлгерова, Д. Белкинова, Р. Младенов. 2010. Методика за хидробиологичен мониторинг. Макрофити. Консорциум за биомониторинг. София, 49.

Schaumburg, J., Schranz, C., Stelzer, D., Hofmann, G. 2007. Action Instructions for the ecological Evaluation of Lakes for Implementation of the EU Water Framework Directive: Makrophytes and Phytobenthos. Bavarian Environment Agency. 69 pp.

Чешмеджиев, С., Е. Варадинова. Макрозообентос В: Д. Белкинова, Г. Гечева, С. Чешмеджиев, И. Димитрова-Дюлгерова, Р. Младенов, М. Маринов, И. Тенева, П. Стоянов, П. Иванов, С. Михов, Л. Пехливанов, Е. Варадинова, Ц. Карагьозова, М. Василев, А. Апостолу, Б. Велков, М. Павлова. 2012. Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България. Издателство на ПУ „П. Хилендарски“, Пловдив, 289 (под печат).

Таблица МФ7: Система за екологична оценка на L1 (алпийски глациални езера) по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен

потенциал

EQR

Стойност референтен индекс (РИ)

Много добро

 

1,00 – 0,81

100 – 62

Добро

Добър и по-висок

0,80 – 0,54

61 – 8

Умерено

Умерен

0,53 – 0,28

7 до -44

Лошо

Лош

0,28 – 0,00

-45 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

Таблица МФ8: Система за екологична оценка на L2/L3 (планински тип езера) по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен

потенциал

EQR

Стойност референтен индекс (РИ)

Много добро

 

1,00 – 0,78

100 – 56

Добро

Добър и по-висок

0,77 – 0,51

55 – 2

Умерено

Умерен

0,50 – 0,26

1 до -48

Лошо

Лош

0,25 – 0,00

-49 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

Таблица МФ9: Система за екологична оценка на езерни типове L4/L5/L7 по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен

потенциал

EQR

Стойност референтен индекс (РИ)

Много добро

 

1,00 – 0,76

100 – 52

Добро

Добър и по-висок

0,75 – 0,51

51 – 2

Умерено

Умерен

0,50 – 0,26

1 до -48

Лошо

Лош

0,25 – 0,00

-49 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

Таблица МФ10: Система за екологична оценка на L6 (крайречни влажни зони в ЕР 7) по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен

потенциал

EQR

Стойност референтен индекс (РИ)

Много добро

 

1,00 – 0,60

100 – 20

Добро

Добър и по-висок

0,59 – 0,34

19 до -32

Умерено

Умерен

0,32 – 0,12

-33 до -76

Лошо

Лош

0,11 – 0,00

-77 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

Таблица МФ11: Система за екологична оценка на езерни типове L8/L9/L10 по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен

потенциал

EQR

Стойност референтен индекс (РИ)

Много добро

 

1,00 – 0,60

100 – 20

Добро

Добър и по-висок

0,59 – 0,34

19 до -32

Умерено

Умерен

0,32 – 0,12

-33 до -76

Лошо

Лош

0,11 – 0,00

-77 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

Таблица МФ12: Система за екологична оценка на езерни типове L11/L14/L15 по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен

потенциал

EQR

Стойност референтен индекс (РИ)

Много добро

 

<1,00 – 0,76

100 – 52

Добро

Добър и по-висок

0,75 – 0,50

51 – 0

Умерено

Умерен

0,49 – 0,24

0 до -52

Лошо

Лош

0,23 – 0,00

-53 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

Таблица МФ13: Система за екологична оценка на езерни типове L12/L13/L16/L17 по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен

потенциал

EQR

Стойност референтен индекс (РИ)

Много добро

 

<1,00 – 0,70

100 – 40

Добро

Добър и по-висок

0,69 – 0,40

39 до -20

Умерено

Умерен

0,39 – 0,14

-21 до -72

Лошо

Лош

0,13 – 0,00

-73 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

* Списък с типовете водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“, за които е разработена класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.

3. Биологичен елемент: Фитобентос

Категория: „Река“

Метод:

Пробонабиране, консервиране и предварителна обработка на проби за кремъчни (диатомови) водорасли

Метрики:

IPS (кремъчни водорасли)

Присъствие и обилие на Cladophora

Присъствие и обилие на нишковидни бактерии

Присъствие и обилие на червени водорасли

Референция на метода:

БДС EN 13946:2004 – Качество на водата. Стандарт с указания за рутинно взeмане на проба и предварителна обработка на бентосни диатомеи от реки

БДС EN 14407:2005 – Качество на водата. Указания за идентифициране, изброяване и интерпретация на проби от бентосни диатомови водорасли от течащи води

IPS (Coste in CEMAGREF 1982, 1984; Prygiel & Cost 1993; Prygiel et al. 1999)

Таблица ФБ1: Система за екологична оценка на речни типове по фитобентос посредством диатомеен индекс IPS*

Екологично състояние

Речни типове / IPS

R1

R2, R3, R4, R5

R7, R8, R10, R12, R13

R9, R11, R14

R15

Много добро

IPS>=18

IPS>=17.5

IPS>=17

IPS>=14.5

IPS>16

Добро

14<=IPS<18

13.5<=IPS<17.5

13<=IPS<17

10.5<=IPS<14.5

12<=IPS<16

Умерено

10<=IPS<14

9.5<=IPS<13.5

9<=IPS<13

7.5<=IPS<10.5

8<=IPS<12

Лошо

6<=IPS<10

5.5<=IPS<9.5

5<=IPS<9

4.5<=IPS<7.5

5<=IPS<8

Много лошо

IPS<6

IPS<5.5

IPS<5

IPS<4.5

IPS<5

Таблица ФБ2: Система за екологична оценка на речни типове, изразена чрез EQR по фитобентос*

Екологично състояние

Речни типове / EQR

R1

R2, R3, R4, R5

R7, R8, R10, R12, R13

R9, R11, R14

R15

Много добро

EQR>=0.90

EQR>=0.87

EQR>=0.85

EQR>=0.72

EQR>0.79

Добро

0.69<=EQR<0.9

0.66<=EQR<0.87

0.64<=EQR<0.85

0.5<=EQR<0.72

0.58<=EQR<0.79

Умерено

0.48<=EQR<0.69

0.45<=EQR<0.66

0.43<=EQR<0.64

0.35<=EQR<0.5

0.37<=EQR<0.58

Лошо

0.27<=EQR<0.48

0.24<=EQR<0.45

0.22<=EQR<0.43

0.19<=EQR<0.35

0.22<=EQR<0.37

Много лошо

EQR<0.27

EQR<0.24

EQR<0.22

EQR<0.19

EQR<0.22

При обилно развитие на нишковидни зелени водорасли Cladophora – талуси с дължина над 50 см и над 50 % покритие на субстрата екологичното състояние е не по-високо от средно, а при дължина над 1 м – не по-високо от лошо.

При наличие на слизести бактериални повлекла (Sphaerotilus и др.) екологичното състояние е: не по-високо от средно – ако повлеклата са много малки и с много малко покритие (следи); не по-високо от лошо – ако повлеклата са с неголеми размери и не покриват плътно субстрата; много лошо – при обилното им развитие върху субстрата.

При силно засенчване и обилно развитие на червеното водорасло Hildenbrandiarivularis по камъните обикновено оценката по индекса е подценена. Тогава, както и при други особени случаи, като например силно токсично замърсяване, в резултат на което се установяват само един, два (три) вида кремъчни водорасли в пробата, оценката се коригира по експертно мнение.

* Списък с типовете водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“, за които е разработена класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.

4. Биологичен елемент: Дънна макробезгръбначна фауна

Категория: „Река“

Метод:

Пробонабиране, консервиране и предварителна обработка на проби за макробезгръбначни

Метрики:

Биотичен индекс

Общ брой таксони

Референция на метода:

ISO 10870:2012 – Water quality – Guidelines for the selection of sampling methods and devices for benthic macroinvertebrates in fresh waters (Ръководство за избор на методи за пробонабиране и апарати за бентосни макробезгръбначни в сладки води)

БДС EN ISO 5667-1:2007 – Качество на водата. Вземане на проба. Част 1: Ръководство за разработване на програми и техники за вземане на проби (ISO 5667-1:2006)

БДС EN ISO 5667-3:2006 – Качество на водата. Вземане на проби. Част 3: Ръководство за консервиране и обработване на пробите.

БДС EN 28265:2001 – Качество на водата. Конструкции и използване на количествени уреди за вземане на проби за събиране на макробезгръбначни от каменен субстрат на дъното в плитки сладки води (ISO 8265:1988).

БДС EN 27828:2004 – Качество на водата. Метод за биологично вземане на проба. Ръководство за ръчно вземане на проба на водни бентосни големи безгръбначни.

Svetoslav Cheshmedjiev, Rabia Soufi, Yanka Vidinova, Violeta Tyufekchieva, Ivanka Yaneva, Yordan Uzunov, Emilia Varadinova. Multi-habitat sampling method for benthic macroinvertebrate communities in different river types in Bulgaria - Water Research and Management, 2011, 3 (1):55-58 (Hard Copy) UDK: 582.26 (497.2), ISSN 2217 – 5547

Адаптиран Биотичен Индекс (БИ) (Flanagan, P.J. and Toner, P.F., 1972; модифициран от Clabby & Bowman,1979; Clabby, 1982) (ИАОС, 2006)

Таблица МЗБ1: Система за екологична оценка на тип R1 (алпийски тип реки) по макрозообентос*

 

Състояние

EQR

БИ

 Нормална скала за БИ

Много добро

0,9 ÷ 1,0

4,5 ÷ 5

1 ÷ 5

Добро

0,8

4

 

Умерено

0,5 ÷ 0,7

2,5 ÷ 3,5

 

Лошо

0,4

2

 

Много лошо

0,3 ÷ 0,2

1 ÷ 1,5

Таблица МЗБ2: Система за екологична оценка на типове R2/R3, R4/R5 по макрозообентос*

 

Състояние

EQR

БИ

 Нормална скала за БИ

Много добро

0,87 ÷ 1,0

4,5 ÷ 5

1 ÷ 5

Добро

0,67÷ 0,86

3,5 ÷ 4

 

Умерено

0,5 ÷ 0,66

2,5 ÷ 3

 

Лошо

0,4

2

 

Много лошо

0,3 ÷ 0,2

1 ÷ 1,5

Таблица МЗБ3: Система за екологична оценка на типове R7/R8, R10, R12, R13 по макрозообентос*

 

Състояние

EQR

БИ

 Нормална скала за БИ

Много добро

0,8 ÷ 1,0

4 ÷ 5

1 ÷ 5

Добро

0,7

3,5

R10 скала: 1 ÷ 4

Умерено

0,5 ÷ 0,6

2,5 ÷ 3

R12, R13 скала: 1 ÷ 4,5

Лошо

0,4

2

 

Много лошо

0,3 ÷ 0,2

1 ÷ 1,5

Таблица МЗБ3: Система за екологична оценка на типове R9, R11, R14, R15 (пресъхващи и изворни) по макрозообентос*

 

Състояние

EQR

БИ

Силно скъсена скала за БИ

Много добро

1,0

3,5 (4)

1 ÷ 3,5

Добро

0,857

3

 

Умерено

0,571 ÷ 0,714

2 ÷ 2,5

 

Лошо

0,429

1,5

 

Много лошо

0,286

1

* Примерно нормиране на метриката „общ брой таксони“ за основните речни типове в България с подкрепящо значение.

Екологично състояние

Речни типове/общ брой таксони на МЗБ

R1

R2, R3, R4, R5

R7, R8, R10, R12, R13

R9, R11, R14

R15

Много добро

16+

11+

13+

Добро

11 – 15

8 – 10

9 – 12

Умерено

6 – 10

4 – 7

5 – 8

Лошо

2 – 5

2 – 3

2 – 4

Много лошо

0 – 1

0 – 1

0 – 1

* Списък с типовете водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“, за които е разработена класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.

5. Биологичен елемент: Рибна фауна

Категория: „Река“

Метод:

Методика за пробонабиране в реки, които могат да се газят (дълбочина под 70 cm, твърдо дъно, малка скорост на течението), базирана на стандарт EN 14011, и FAME/FAME+ методология (http://fame.boku.ac.at/)

Методика за пробонабиране в реки, които не могат да се газят (дълбоки, с тинесто дъно, канали и канализирани реки със стръмни брегове), която също е базирана на стандарт EN 14011, FAME/FAME+ методология (http://fame.boku.ac.at/) и опита, натрупан от JDS и ICPDR (http://www.icpdr.org/jds/)

Базиран на Риби Индекс (БРИ)

Базиран на Риби Индекс за пъстървови води (БРИП)

Референция на метода:

БДС EN 14011:2004 – Качество на водата. Взeмане на проби от риба с електричество.

FAME /FAME+ методология (http://fame.boku.ac.at/)

Fish Based Index (FBI), Fish Based Index for trout zone (FBIT) (Mihov, S., 2010)(based on James R. Karr, 1981)

 

БРИ – Базиран на Риби Индекс за определяне екологичното състояние на реки в България за равнинни и полупланински типове реки (с изключение на типове R6, R9 и R14 – R16)*

Екологична скала

Екологично състояние

Екологичен потенциал

Много добър

0,86 – 1,00

> 0,60

Добър

0,60 – 0,85

0,30 – 0,60

Умерен

0,30 – 0,59

0,16 – 0,29

Лош

0,16 – 0,29

0,05 – 0,15

Много лош

0,00 – 0,15

0,00 – 0,05

 

БРИП – Базиран на Риби Индекс за определяне екологично състояние на пъстървовите реки за планински типове реки (с изключение на алпийски тип R1)*

Екологична скала

Екологично състояние

Екологичен потенциал

Много добър

0,80 – 1,00

> 0,56

Добър

0,56 – 0,79

0,31 – 0,55

Умерен

0,31 – 0,55

0,15 – 0,30

Лош

0,15 – 0,30

0,05 – 0,14

Много лош

0,00 – 0,14

0,00 – 0,05

* Списък с типовете водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“, за които е разработена класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.

 

Б. Физикохимични елементи за качество

Категория: „Река“

Планински типове реки (R1, R2, R3)*

Състояние/показатели

Разтворен кислород, mg/l

рН

Ел.пр.

µS/cm

N-NH4, mg/l

N-NO3, mg/l

N-NO2, mg/l

Общ азот, mg/l

P-ortho – PO4, mg/l

P – Общ фосфор, mg/l

БПК5

Много добро

10,5÷8,00

÷

650

<0,04

<0,2

<0,01

<0,2

<0,01

<0,012

<1

Добро

8,00÷6,00

6,5÷8,5

750

0,04÷0,4

0,2÷0,5

0,01÷0,025

0,2÷0,8

0,01÷0,02

0,012÷0,03

1÷2,5

Умерено

6,00÷5,00

÷

>1000

0,4÷0,6

0,5÷1

0,025÷0,05

0,8÷2

0,02÷0,04

0,03÷0,06

2,5÷5

Полупланински типове реки (R4, R5) + условно изворен тип (R15) без електропроводимост и разтв. кислород (изисква допълнителни проучвания)*

Състояние/показатели

Разтворен кислород, mg/l

рН

Ел.пр.

µS/cm

N-NH4, mg/l

N-NO3, mg/l

N-NO2, mg/l

Общ азот, mg/l

P-ortho – PO4, mg/l

P – Общ фосфор, mg/l

БПК5

Много добро

10,5÷8,00

÷

700

<0,04

<0,5

<0,01

<0,5

<0,02

<0,025

<1,2

Добро

8,00÷6,00

6,5÷8,5

750

0,04÷0,4

0,5÷1,5

0,01÷0,03

0,5÷1,5

0,02÷0,04

0,025÷0,075

1,2÷3

Умерено

6,00÷5,00

÷

>1000

0,4÷0,6

1,5÷3

0,03÷0,06

1,5÷3

0,04÷0,06

0,075÷0,1

3÷6

Равнинни типове реки (R7, R8, R12, R13)*

Състояние/показатели

Разтворен кислород, mg/l

рН

Ел.пр.

µS/cm

N-NH4, mg/l

N-NO3, mg/l

N-NO2, mg/l

Общ азот, mg/l

P-ortho – PO4, mg/l

P – Общ фосфор, mg/l

БПК5

Много

добро

9,00÷7,00

÷

700

0,10

<0,7

<0,03

<0,7

<0,07

<0,15

<2

Добро

7,00÷6,00

6,5÷8,5

750

0,1÷0,3

0,7÷2

0,03÷0,06

0,7÷2,5

0,07÷0,15

0,15÷0,3

2÷4

Умерено

6,00÷5,00

÷

>1000

0,3÷0,6

2÷4

0,06÷0,09

2,5÷4

0,15÷0,3

0,3÷0,6

4÷8

Пресъхващи и ЧМ типове реки (R9, R10, R11, R14)*

Състояние

Разтворен кислород, mg/l

рН

Ел.пр.

µS/cm

N-NH4, mg/l

N-NO3, mg/l

N-NO2, mg/l

Общ азот, mg/l

P-ortho – PO4, mg/l

P – Общ фосфор, mg/l

БПК5

Много

добро

8,50÷6,00

÷

850

<0,30

<1,00

<0,03

<1,0

<0,07

<0,15

<2

Добро

6,00÷5,00

6,5÷8,5

900

0,30÷0,65

1,00÷2,50

0,03-0,06

1,0÷2,5

0,07-0,15

0,15÷0,3

2÷5

Умерено

5,00÷4,00

÷

>1100

0,65÷1,30

2,50÷5,00

0,06-0,09

2,5÷5

0,15-0,3

0,3÷0,6

5÷10

Категория: „Езеро“ **

Типове „езера“ с олиготрофни условия (L1, L2, L3, L11, L12, L13)*

Показатели/състояние

Разтворен кислород, mg/l

рН

Ел.пр.

µS/cm

N-NH4, mg/l

N-NO3, mg/l

N-NO2, mg/l

Общ азот, mg/l

P-ortho – PO4, mg/l

P – Общ фосфор, mg/l

БПК5

Прозрачност по Секки, m

Много добро

10,5÷8,00

÷

650

<0,03

<0,2

<0,01

<0,2

0,007 ÷0,0125

<0,0125

<1

>4

Добро

8,00÷6,00

6,5÷8,7

750

0,03÷0,08

0,2÷0,5

0,01÷0,025

0,2÷0,8

0,0125 ÷0,.04

0,0125 ÷0,04

1÷2,5

4÷2

Умерено

6,00÷5,00

÷

1000

0,08÷0,16

0,5÷1,0

0,025÷0,05

0,8÷2

0,04÷0,06

0,04÷0,06

2,5÷5

2÷1,5

Типове „езера“ с мезотрофни условия (L4, L5, L6, L7, L8, L14, L16, L17) *

Състояние

Разтворен кислород, mg/l

рН

Ел.пр.

µS/cm

N-NH4, mg/l

N-NO3, mg/l

N-NO2, mg/l

Общ азот, mg/l

P-ortho – PO4, mg/l

P – Общ фосфор, mg/l

БПК5

Прозрачност по Секки, m

Много добро

9,00÷7,00

÷

650

<0,1

<0,8

<0,03

<0,7

0,01÷0,025

<0,025

<2

>4

Добро

7,00÷6,00

6,5÷8,7

750

0,1÷0,3

0,8÷2

0,03÷0,06

0,7÷2,5

0,025÷0,06

0,025÷0,075

2÷4

4÷2

Умерено

6,00÷5,00

÷

1000

0,3÷0,6

2÷4

0,06÷0,09

2,5÷4

0,06÷0,08

0,075÷0,1

4÷8

2÷1

Забележка. Класификационната система за ЧМ типове езера (L7, L8, L9, L10) за соленост/електропроводимост се различава от данните в по-горната таблица, както следва:

 

Соленост (%о) на черноморски типове езера (L7, L8, L9, L10)*

Състояние

Соленост, ‰

(L7 – сладководни)

Соленост, ‰

(L8 – слабо солени)

Соленост, ‰

(L9 – средно солени)

Соленост, ‰

(L10 – свръхсолени)

Добро

<0,5 ‰

0,5 ÷ 5 ‰

5 ÷ 30 ‰

>40 ‰

* Списък с типовете водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“, за които е разработена класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.

** Литорална зона.

II. КЛАСИФИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ТИПОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ ОТ КАТЕГОРИЯ „КРАЙБРЕЖНИ МОРСКИ ВОДИ“

А. Биологични елементи за качество

Фитопланктон

Биологичен елемент за качество:

Фитопланктон

Метод:

Пробонабиране, консервиране и предварителна обработка на проби за фитопланктон

Метрики за оценка на състоянието:

1. Численост на видове динофити (C – стратези) като процент от общата численост на динофлагелатите, (DE), %.

2. Сума от концентрацията (кл/л) на видовете на три таксономични групи (микрофлагелати, еугленови, синьо-зелени) като процент от общата численост на фитопланктона, (МЕС), %.

3. Обща численост на фитопланктона, бр. кл/л.

4. Индекс на разнообразие на Менхиник (Biodiversity Index Menhinick (1964).

5. Индекс на изравненост на Шелдън (Evenness Index Sheldon (1969).

6. Обща биомаса на фитопланктона, мг/л.

7. Хлорофил А, µg/l.

8. Прозрачност по Секки, м +TRIX.

9. Комбиниран индекс за фитопланктона – IBI.

Референция на метода:

1. Moncheva S., B. Par, 2005 (updated-2010). Manual for Phytoplankton Sampling and Analysis in the Black Sea, 67 pp.

http://documents.blacksea-commission.org/Downloads/Phytoplankton_%20Mannual-Final-1.pdf

2. Moncheva S., 2010. Guidelines for QC/QA of Biological Data-Phytoplankton. 18 pp.

http://documents.blacksea-commission.org/Downloads/Guidlines-Phytoplankton-QC-QA.pdf

3. Moncheva, S., L. Boicenko, 2011 „WFD Intercalibration Phase 2: Milestone 4b report“

Таблица ФП1: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК „Фитопланктон“, MEC %. Метриката се прилага само за летния сезон.

Метрика:

Много добро

Добро

Умерено

Лошо

Мн. лошо

Microflagellates, Euglenophyceae, Cyanophyceae (МЕС) – % от общата численост на ФП

2

25

50

75

>75

EQR

1

0,75

0,50

0,25

 

Таблица ФП2: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК „Фитопланктон“, DE %. Метриката се прилага само за летния сезон

Метрика:

Много добро

Добро

Умерено

Лошо

Мн. лошо

Heterocapsa rotundata, Heterocapsa triquetra, Scrippsiella trochoidea, Prorocentrum minimum, Prorocentrum micans and Gymnodinium/Gyrodinium (C – стратези – % от общата численост на динофалгелатите)

2

25

50

75

>75

EQR

1

0,75

0,50

0,25

 

Таблица ФП3: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК „Фитопланктон“, численост. Системата се прилага само за летния сезон

Лято:

Метрика:

Много добро

Добро

Умерено

Лошо

Мн. лошо

Обща численост (х103 кл/л)

500

800

1500

3000

>3000

EQR

1

0,8

0,53

0,23

 

Таблица ФП4: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК „Фитопланктон“, численост. Системата се прилага за всички сезони

Метрика:

Много

добро

Добро

Умерено

Лошо

Мн. лошо

Index Menhinick (1964)

(0.19) 0.15

0.09

0.05

0.03

> 0.03

EQR

1

0.8

0.53

0.23

 

Таблица ФП5: Система за екологична оценка на крайбрежните морски типове по БЕК „Фитопланктон“, численост. Системата се прилага за всички сезони

Метрика:

Много добро

Добро

Умерено

Лошо

Мн. лошо

Index Sheldon (1969)

(0.96) 0.77

0.49

0.32

0.20

> 0.20

EQR

1

0.8

0.53

0.23

 

Таблица ФП6: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК „Фитопланктон“, биомаса на фитопланктона:

 

PhB (mg/m3)

Зима

Тип

Много добро

Добро

Умерено

Лошо

Мн. лошо

CW602330

CW602310

1200

2000

3500

6000

<6000

CW602210

CW602220

CW602230

CW602321

1100

1700

3000

5000

<5000

EQR

1

0.8

0.53

0.23

 

 

Пролет

Тип

Много добро

Добро

Умерено

Лошо

Мн. лошо

CW602330

CW602310

2500

3500

5600

9000

<9000

CW602210

CW602220

CW602230

CW602321

2200

3000

4700

7500

<7500

EQR

1,0

0.8

0.53

0.23

 

 

Лято

Тип

Много добро

Добро

Умерено

Лошо

Мн. лошо

CW602330

700

950

2200

5000

<5000

CW602310

CW602210

CW602220

CW602230

CW602321

700

950

2000

4000

<4000

EQR

1

0.8

0.53

0.23

 

 

Есен

Тип

Много добро

Добро

Умерено

Лошо

Мн. лошо

CW602330

CW602310

1000

1700

3400

6500

<6500

CW602210

CW602220

CW602230

CW602321

1000

1600

2900

5000

<5000

EQR

1

0.8

0.53

0.23

 

Таблица ФП7: Система за екологична оценка на крайбрежните морски типове по БЕК „Фитопланктон“, хлорофил „а“

 

Chlorophyll a [µg/l]

Зима

Тип

Много

 добро

Добро

Умерено

Лошо

Мн. лошо

CW602330

CW602310

1.6

 

2.3

 

4

 

7

 

<7

 

CW602210

1.3

 

 

 

1.9

 

 

 

3.4

 

 

 

6.2

 

 

 

<6.2

 

 

 

CW602220

CW602230

CW602321

EQR

1

0.8

0.53

0.23

 

 

Пролет

Тип

Много добро

Добро

Умерено

Лошо

Мн. лошо

CW602330

CW602310

2.3

 

3.3

 

5.5

 

9.6

 

<9.6

 

CW602210

1.7

 

 

 

2.5

 

 

 

4.3

 

 

 

8.5

 

 

 

<8.5

 

 

 

CW602220

CW602230

CW602321

EQR

1

0.8

0.53

0.23

 

 

Лято

Тип

Много добро

Добро

Умерено

Лошо

Мн. лошо

CW602330

CW602310

0.9

 

1.5

 

3.1

 

7

 

<7.0

 

CW602210

 0.7

1.2

2.5

5.5

<5.5

CW602220

CW602230

CW602321

EQR

1

0.8

0.53

0.23

 

 

Есен

Тип

Много добро

Добро

Умерено

Лошо

Мн. лошо

CW602330

CW602310

1.5

 

2.5

 

4.5

 

9

 

<9.0

 

CW602210

 1.3

2.1

3.6

8

<8.0

CW602220

CW602230

CW602321

EQR

1

0.8

0.53

0.23

 

Таблица ФП8: Всички сезони

Метрика

Много

добро

Добро

Умерено

Лошо

Мн. лошо

 TRIX

4.5

5.4

6.5

7.6

<7.6

Прозрачност по Секи (м)

4.5

3.7

2.6

1.5

>1.5

EQR

1

0.8

0.53

0.23

 

Таблица ФП9: Система за екологична оценка на крайбрежните морски типове по БЕК „Фитопланктон”, Комбиниран индекс за фитопланктона – IBI. Системата се прилага за всички сезони

Метод: Комбиниран индекс за фитопланктона – IBI

Много добро

Добро

Умерено

Лошо

Мн. лошо

EQR

1

0.8

0.63

0.23

 

Макроводорасли и покритосеменни растения

Биологичен елемент за качество:

Макроводорасли и покритосеменни растения

Метод:

Пробонабиране и предварителна обработка на проби за макроводорасли и покритосеменнни.

Метрики за оценка на състоянието:

 1. EI метод (адаптиран за условията на Черно море EEI метод)

Референция на метода:

1. Водяницкая, Н., 1936

2. Dencheva, K. 2011 „WFD Intercalibration Phase 2: Milestone 4b report“

3. Dencheva, K. 2011

Таблица ФБ1: Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК „Макроводорасли и висши растения (макрофитобентос)“, Екологичен индекс.

Метрика

Мн. добро

Добро

Умерено

Лошо

Мн. лошо

ЕИ /Екологичен индекс/

>8-10

>6-8

>4-6

>2-4

0 –1

>1-2

Биомаса и съотношение на чувствителни и толеранти видове

80-100%ЕSGI; 0-20%ESGII

60-80%ESGI; 20-40%ESGII

40-60%ESGI; 40-60%ESGII

0-40%ESGI; 60-100%ESGII

0-100%ESGIICa;   0-100%ESGIICb

 

0-100%ESGII(A+B); 0-100%ESGIIC

EQR

0,8-1

0,6-0,8

0,4-0,6

0,2-0,4

0-0,1

0,1-0,2

Макробезгръбначна фауна

Биологичен елемент за качество:

Дънна безгръбначна макрофауна (макрозообентос)

Метод:

Пробонабиране, първична обработка, консервиране, съхранение и лабораторна обработка на проби за Дънна безгръбначна фауна.

Метрики за оценка на състоянието:

1. M-AMBI метод (адаптиран за условията на Черно море)

2. AMBI метод (адаптиран за условията на Черно море)

3. Индекс на биоразнообразие на Шанон – Уивър (Shannon-Wiever diversity index) (адаптиран за условията на Черно море за водни тела с тинест субстрат и за водни тела с пясъчен и смесен субстрат)

Референция на метода:

1. Valentina Todorova, Tsenka Konsulova, 2005 „Мanual Quantitative sampling and sample treatment of marine soft bottom–macrozoobenthos“

2. Trayanova et al., 2007

3. Todorova V. et al. , 2008

4. Borja et al., (2000, 2003)

5. Muxica et al., (2005)

6. Borja et al., 2006

7. Shannon and Weaver, 1963

Таблица МЗБ1: Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК „безгръбначна марофауна (макрозообентос)“, Индекс на биоразнообразие на Шанон – Уивър (Shannon-Wiever diversity index).

Водни тела с тинест дънен субстрат

Метрика

мн. добро

добро

Умерено

лошо

мн. лошо

Shannon-Wiever diversity index

H′ ≥ 3.3

3.3 > H′ ≥ 2.5

2.5 > H′ ≥ 1.8

1.8 > H′ ≥ 1.1

H′ < 1.1

EQR

≥ 0.92

0.69

0.50

0.31

< 0.31

Водни тела с пясъчен и смесен дънен субстрат

Метрика

мн. добро

добро

умерено

лошо

мн. лошо

Shannon-Wiever diversity index

H′ ≥ 4

4 > H′ ≥ 3.1

3.1 > H′ ≥ 2.2

2.2 > H′ ≥ 1.3

H′ < 1.3

EQR

≥ 0.89

0.69

0.49

0.29

< 0.29

Таблица МЗБ2: Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК „безгръбначна марофауна (макрозообентос)“, биотичен индекс AMBI.

Метрика

Мн. Добро

добро

умерено

лошо

мн. лошо

AMBI

0.0 < AMBI ≤ 1.2

1.2 < AMBI ≤ 3.3

3.3 < AMBI ≤ 4.3

4.3 < AMBI ≤ 5.5

5.5 < AMBI ≤ 7.0

EQR

≥ 0.83

0.53

0.39

0.21

< 0.21

Таблица МЗБ3: Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК „безгръбначна марофауна (макрозообентос)“, многомерен индекс M-AMBI.

Метрика

мн. Добро

Добро

умерено

лошо

мн. лошо

M-AMBI

M-AMBI ≥ 0.85

0.85 > M-AMBI ≥ 0.55

0.55 > M-AMBI ≥ 0.39

0.39 > M-AMBI ≥ 0.20

0.20 > M-AMBI

EQR

≥ 0.85

0.55

0.39

0.20

< 0.20

Б. Физико-химични елементи за качество

Сезон

Състояние

Наситеност с кислород, % (повърхност)

Наситеност с кислород, % (дъно)

Разтворен кислород (О2)

(повърхност)

БПК5

(мг/дм3)

NH4

(мг/дм3)

NO2

(мг/дм3)

NO3

(мг/дм3)

PO4

(мг/дм3)

ЗИМА

Много добро

100-105

 

11.60-12.20

<2.4

<0.015

<0.010

<0.1

<0.015

 

Добро

106-110

 

11.30-11.59

12.21-12.60

2.4-2.7

0.015-0.025

0.010-0.013

0.1-0.135

0.015-0.020

ПРОЛЕТ

Много добро

105-110

 

10.20-10.50

<2.7

<0.015

<0.010

<0.04

<0.01

 

Добро

111-116

 

9.90-10.19

10.51-10.80

2.7-3.6

0.015-0.030

0.010-0.013

0.040-0.075

0.010-0.015

ЛЯТО

Много добро

100-105

>85

8.30-8.70

<3

<0.008

<0.006

<0.016

<0.005

 

Добро

95-99

106-110

75-85

8.00-8.29

8.71-8.90

3.0-3.3

0.008-0.022

0.006-0.010

0.016-0.040

0.005-0.010

ЕСЕН

Много добро

95-100

>85

9.70-10.10

<1.6

<0.030

<0.010

<0.05

<0.01

 

Добро

90-94

101-105

75-85

9.50-9.69

10.11-10.30

1.6-2.0

0.030-0.042

0.010-0.013

0.050-0.080

0.010-0.013

Таблица 1. Характеристика на типовете водни тела от категория „река“, „езеро“ и „преходни води“, за които е разработена класификационната система за оценка на екологично състояние.

1.1. Фактори за дефиниране на типологията на „реки“ в България (по изискванията на система Б на РДВ)

Код на речен тип

Име на речен тип

ЕР/Суб-ЕР1

Надморска2 височина

Размер

Геология

Доминиращ дънен субстрат

Соленост3

R1

Алпийски реки

12-1; 7

> 1800 m варира слабо

<20 km2, малки потоци

Смесена, силикати, варовик

Скално легло; скални блокове едри валуни

Сладководни; <0.5‰

R2

Планински

12-1,2

Планинска зона – слиза ниско (валидиране)

<100 km2, малки реки

Смесена, силикати, варовик

Едри камъни (>256 mm), камъни (64–256 mm)

Сладководни; <0.5‰

R3

Планински

7

> (600) 800 m, варира (валидиране)

<150 km2, малки реки

(рядко средни <500 km2)

Смесена, силикати, варовик

Едри камъни (>256 mm), камъни (64–256 mm)

Сладководни; <0.5‰

R4

Полупланински

12-1,2

Силно варира

<1300 km2, малки и средни (рядко големи)

Смесена, силикати, варовик

Едър чакъл (16–64 mm), дребен чакъл (2-16)

Сладководни; <0.5‰

R5

Полупланински

7

Силно варира

<1300 km2, малки и средни (рядко големи)

Смесена, силикати, варовик

Едър чакъл (16–64 mm), дребен чакъл (2-16)

Сладководни; <0.5‰

R6

Среден и долен Дунав

12-1

<30 m

>800,000 km2, много голяма

Смесена

Пясъци (0.064 - 2), тиня (<0.064), глина, льос

Сладководни; <0.5‰

R7

Големи дунавски притоци

12-1

<80 m (варира)

>2500 km2, големи

Смесена

Пясъци (0.064- 2), тиня (<0.064), глина, льос

Сладководни; <0.5‰

R8

Средни и малки дунавски реки

12-1

<100 m (варира)

<1300 km2, средни и малки (рядко големи)

Варовик, смесена, силикати

Пясъци (0.064-2), тиня (<0.064), глина, льос

Сладководни; <0.5‰

R9

Добруджански пониращи реки

12-1

<300 m

<4000 km2, много малки като Q

Варовик

Варира силно

Сладководни; <0.5‰

R10

Големи ЧМ реки

12-2

<90 m (варира)

>1000 km2, големи

Смесена, силикати

Пясъци (0.064-2), тиня (<0.064), глина

Сладководни; <0.5‰

R11

Малки и средни ЧМ реки

12-2

<70 m (варира)

<900 km2, средни и малки

Смесена, силикати

Пясъци (0.064-2), тиня (<0.064), глина

Сладководни; <0.5‰

R12

Големи равнинни реки

7

<150 (200) m варира

>7000 km2, големи и много големи

Смесена, силикати

Пясъци (0.064-2)

Сладководни; <0.5‰

R13

Малки и средни равнинни реки

7

<150 (350) m варира

<1300 km2, средни и малки

Смесена, силикати

Пясъци (0.064- 2), тиня (<0.064), чакъли

Сладководни; <0.5‰

R14

Субсредиземноморски реки (пресъхващи)

7

<500 (650) m силно варира

<1100 km2, средни и малки

Смесена, силикати, варовик

Варира силно

Сладководни; <0.5‰

R15

Карстови извори

12, 7

Силно варира

<10 km2, малки изворни потоци

Варовик

Варира силно

Сладководни; <0.5‰

R16

ЧМ речни лимани

12-2

<5 (12) m

Варира силно

Смесена, силикати

Пясъци (0.064-2), тиня (<0.064), глина

Миксо-олигохалинни

 

 

1 Екорегиони (ЕР): 12 – Понтийска Провинция, 7-Източни Балкани; Субекорегиони (суб-ЕР) само за ЕР Понтийска Провинция: 12-1 Дунавски суб-ЕР, 12-2 Черноморски суб-ЕР.

2 Надморската височина обикновено силно варира и изисква валидиране през първия ПУРБ 2010 – 2015.

3 Солеността е задължителен фактор за „преходните води“, които са представени от R16 ЧМ речни лимани.

1.2: Фактори за дефиниране на типологията на „езера“ в България (по изискванията на система Б на РДВ)

Код

 на

тип езеро

Име на езерен тип

ЕР/Суб-ЕР4

Надморска5 височина

Средна6 дълбочина

Размер/ площ

Геология

Дълбочина (max.)

Смесване/ Миктичност

Соленост7

L1

Алпийски глациални езера

12-1; 7

> 2000 m

< 3 до 15 m (рядко >20 m)

<0.15 km2, много малки

Смесена, силикати

< 50 m

Мономиктични

<0.5‰

сладководни

L2

Планински езера в ЕР 12

12-1,2

Планинска зона – слиза ниско

Непроучени (< 15 m или много плитки)

<0.1 km2, много малки

Смесена, силикати, варовик

<15 m

<80 m язовири

Полимиктични

<0.5‰

сладководни

L3

Планински езера в ЕР 7

7

> (600) 800 m, варира

< 3 m (торфени езера);

< 15 m (за язовири) – варира

<0.1 km2, много малки за естестените;

< 5 km2 за СМВТ

Органична (торф) смесена, силикати, варовик

<6 m езера

<80 m язовири

Полимиктични

<0.5‰

сладководни

L4

Равнинни и полупланински езера и блата в ЕР 12

12-1,2

Силно варира, полупланинска и равнинна зона

< 3 m (рядко повече, малки естествени езера и блата)

<0.5 km2

Повечето

< 5 km2 (рядко, яз. Рабиша)

Смесена, силикати, варовик

<15 m

 

Полимиктични

<0.5‰

сладководни

L5

Крайречни езера и блата в ЕР 12

12-1,2

<80 m (варира)

< 3 m (рядко повече – за някои баластиерни „езера“)

<5 km2, много малки до средни

Смесена, силикати

<10 m

 

Полимиктични

<0.5‰

сладководни

L6

Крайречни влажни зони в ЕР 7

7

<300 m (може да варира)

< 3 m (рядко повече – за някои баластиерни „езера“)

<0.5 km2, много малки

Смесена, силикати, варовик

<6 m

Полимиктични

<0.5‰

сладководни

L7

ЧМ сладководни езера и блата

12-2

<12 m

< 3 m (рядко повече)

<3.5 km2, средни;

>10 km2

за СМВТ

Смесена, силикати, варовик

<15 m

 

Полимиктични

<0.5‰

сладко водни

L8

ЧМ слабо солени езера и блата

12-2

<10 m

< 3 m

Силно варира до >10 km2 (Бургаско езеро)

Смесена, силикати

<10 m

Полимиктични

0.5-5‰ олиго-халинни

L9

ЧМ средно солени езера и блата

12-2

< 5 m

< 3 m (за естествени)

< 15 m (за СМВТ)

Силно варира до >15 km2 (Варненско езеро)

Смесена, силикати, варовик

<15 m

Полимиктични

5-30‰

мезо-халинни & поли-халинни

L10

ЧМ свръхсолени езера

12-2

< 5 m

< 1.5 m

<20 km2, големи

Смесена, силикати

<3 m

Полимиктични

>40‰

хипер-халинни

L11

Големи дълбоки язовири

12-1,2; 7

Силно варира

>15 m

>10 km2, големи

Смесена, силикати, варовик

<120 m

 

Димиктични

<0.5‰

сладководни

L12

Средни и малки полупланински язовири в ЕР 12

12

>150 (200) m (до планинската зона) варира

Варира силно

1-10 km2, средни; или

0.5 – 1 km2

малки

Смесена, силикати, варовик

<80 m

Димиктични; Полимиктични

<0.5‰

сладководни

L13

Средни и малки полупланински язовири в ЕР 7

7

150 (350) – 600 (800) m варира

Варира силно

1-10 km2, средни; или

0.5 – 1 km2

малки

Смесена, силикати, варовик

<80 m

Димиктични; Полимиктични

<0.5‰

сладководни

L14

Големи равнинни плитки до средно дълбоки язовири в ЕР12

12

Обикновено <120 m варира

< 15 m

>10 km2, големи

Смесена, силикати, варовик

<50 m

Полимиктични

<0.5‰

сладководни

L15

Големи равнинни плитки до средно дълбоки язовири в ЕР 7

7

Обикновено <200 m варира

<15 m

>10 km2, големи

Смесена, силикати, варовик

<50 m

 

Полимиктични

<0.5‰

сладководни

L16

Малки и средни равнинни язовири в ЕР12

12-1,2

<120 m

<15 m (често <6m )

1-10 km2, средни; или

0.5 – 1 km2

малки

Смесена, силикати, варовик

<50 m

 

Полимиктични

<0.5‰

сладководни

L17

Малки и средни равнинни язовири в ЕР 7

7

<200 m

<15 m (често <6m )

1-10 km2, средни; или

0.5 – 1 km2

малки

Смесена, силикати, варовик

<50 m

 

Полимиктични

<0.5‰

сладководни

 

 

4 Екорегиони (ЕР): 12 – Понтийска Провинция, 7-Източни Балкани; Субекорегиони (суб-ЕР) само за ЕР Понтийска Провинция: 12-1 Дунавски суб-ЕР, 12-2 Черноморски суб-ЕР.

5 Надморската височина обикновено силно варира и изисква валидиране през първия ПУРБ 2010 – 2015.

6 В България липсват данни за средната дълбочина на повечето езера и язовири.

7 Солеността е водещ задължителен фактор за „преходните води“, т.е. за всички крайбрежни ЧМ езера (типове L7, L8, L9 и L10).

Приложение № 7 към чл. 12, ал. 4

СГС – средногодишна стойност

МДК – максимално допустима концентрация

Стандарти за качество за специфични замърсители

Име на замърсителя

Мярка

Вътрешни повърхностни води

Други повърхностни води

СГС

МДК

СГС

МДК

I.

Летливи органични замърсители

 

 

 

 

 

1

Етилбензен

µg/L

10

180

10

180

2

Толуен

µg/L

50

380

50

380

3

Тетрахлоретен

µg/L

10

не се прилага

10

не се прилага

4

Трихлоретен

µg/L

10

не се прилага

10

не се прилага

5

Винилхлорид (Хлоретилен)

µg/L

10

103

10

103

6

Ксилен (о-, m-, p-)

µg/L

15

30

15

30

7

Стирен

µg/L

20

400

20

400

8

1,4-дихлорбензен

µg/L

20

70

20

70

9

1,3-дихлорбензен

µg/L

10

285

10

285

10

1,2-дихларбензен

µg/L

10

158

10

158

11

Въглерод-тетрахлорид

µg/L

12

не се прилага

12

не се прилага

II.

Индустриални замърсители

 

1

Диетил фталат

µg/L

180

1200

180

1200

2

Диизобутил фталат

µg/L

3,8

не се прилага

3,8

не се прилага

3

Бисфенол А

µg/L

1

11

1

11

4

Дибутилов естер на фталатна киселина (дибутилфталат – DBP)

µg/L

10

не се прилага

10

не се прилага

5

2,4,4′-Трихлоробифенил (PCB-28)

µg/L

0,0005

не се прилага

0,0005

не се прилага

6

2,2′,5,5′-Тетрахлоробифенил (PCB-52)

µg/L

0,0005

не се прилага

0,0005

не се прилага

7

2,2′,4,5,5′-Пентахлоробифенил (PCB 101)

µg/L

0,0005

не се прилага

0,0005

не се прилага

8

2,2′,3,4,4′,5′-Хексахлоробифенил (PCB 138)

µg/L

0,0005

не се прилага

0,0005

не се прилага

9

2,2′,4,4′,5,5′- Хексахлоробифенил (PCB 153)

µg/L

0,0005

не се прилага

0,0005

не се прилага

10

2,2′,3,4,4′,5,5′-Хептахлоробифенил (PCB 180)

µg/L

0,0005

не се прилага

0,0005

не се прилага

11

Антрацен

µg/L

3,8

50

3,8

50

12

Аценафтелен

µg/L

0,64

не се прилага

0,128

не се прилага

13

Бензо(а)атрацен

µg/L

0,01

не се прилага

0,01

не се прилага

14

Хризен

µg/L

0,02

не се прилага

0,02

не се прилага

15

Дибензо[a,h]антрацен

µg/L

0,02

не се прилага

0,02

не се прилага

16

Флуорен

µg/L

2,5

не се прилага

2,5

не се прилага

17

Фенантрен

µg/L

1,3

не се прилага

1,3

не се прилага

18

Пирен

µg/L

0,012

не се прилага

0,012

не се прилага

III.

Селско стопанство

 

 

 

 

 

1

Аметрин

µg/L

0,1

0,1

0,1

0,1

2

Линурон

µg/L

0,1

0,1

0,1

0,1

3

Прометон

µg/L

1

1

1

1

4

Прометрин

µg/L

0,2

0,2

0,2

0,2

5

Пропазин

µg/L

0,25

0,25

0,25

0,25

6

Паратион-Етил

µg/L

0,005

0,005

0,005

0,005

7

Паратион-Метил

µg/L

0,01

0,01

0,01

0,01

8

Метоксихлор

µg/L

0,005

0,005

0,005

0,005

9

2,4-Дихлорофеноксиацетацид +естер

µg/L

0,33

1,3

0,33

1,3

10

Циперметрин *

µg/L

0,1

0,4

0,1

0,4

11

Дикамба

µg/L

5

10

5

10

12

Дихлорвос *

µg/L

0,001

0,04

0,001

0,04

13

Диметоат

µg/L

0,4

4

0,4

4

14

Фенитротион

µg/L

0,01

0,01

0,01

0,01

15

Фентион

µg/L

0,004

0,01

0,004

0,01

16

Малатион

µg/L

0,01

0,02

0,01

0,02

17

Тербутрин *

µg/L

0,13

0,13

0,13

0,13

18

Ацетохлор

µg/L

0,01

0,05

0,01

0,05

19

ДДТ, 2,4′-изомер

µg/L

0,025

не се прилага

0,025

не се прилага

20

ДДТ, 4,4′-изомер

µg/L

0,01

не се прилага

0,01

не се прилага

21

S ДДТ изомери

µg/L

0,025

не се прилага

0,025

не се прилага

22

Хептахлор

µg/L

0,01

0,01

0,01

0,01

23

Хептахлорепоксид (цис+транс)

µg/L

0,01

0,01

0,01

0,01

24

Алдрин

µg/L

0,001

0,001

0,001

0,001

25

Диелдрин

µg/L

0,005

0,005

0,005

0,005

26

Ендрин

µg/L

0,005

0,005

0,005

0,005

27

Изодрин

µg/L

0,005

0,005

0,005

0,005

28

S Алдрин + Диелдрин + Ендрин + Изодрин

µg/L

0,01

не се прилага

0,005

не се прилага

29

Диазинон

µg/L

0,02

0,025

0,02

0,025

30

Мекопроп *

µg/L

16

160

16

160

31

Пендиметалин

µg/L

0,3

0,54

0,3

0,54

32

Бентазон

µg/L

3,2

35

3,2

35

33

2-метил-4-хлорофеноксиоцетна киселина (MCPA)

µg/L

1,7

3,4

1,7

3,4

* Замърсители, включени в предложението за допълване на списъка с приоритетни в-ва в Директивата за приоритeтни вещества.

Стандарти за качество на химични елементи и други вещества

Химичен елемент

Мярка

 Вътрешни повърхностни води

 Други повърхностни води

СГС – СКОС

МДК – СКОС

СГС – СКОС

МДК – СКОС

1

Алуминий *(Al*)

µg/L

15

10 (pH<6.5)

10

25

25 (pH>6.5)

2

Арсен (As)

µg/L

10

25

10

25

3

Хром тривалентен (Cr(III))

µg/L

4,7

32

4,7

32

4

Хром шествалентенCr(VI)

µg/L

3,4

8

0,6

32

5

Мед (Cu)

µg/L

1 (CaCO3 0-50 mg/L)

не се прилага

5,2

не се прилага

 

 

µg/L

6 (CaCO3 50-100 mg/L)

 

 

 

µg/L

10 (CaCO3 100-250 mg/L)

 

 

 

µg/L

22 (CaCO3 >250 mg/L)

 

6

Желязо *(Fe*)

µg/L

100

не се прилага

50

не се прилага

7

Манган* (Mn*)

µg/L

50

не се прилага

50

не се прилага

8

Цинк (Zn)

µg/L

8 (CaCO3 0-50 mg/L)

не се прилага

40

не се прилага

 

 

µg/L

40 (CaCO3 50-100 mg/L)

 

 

 

µg/L

75 (CaCO3 100-250 mg/L)

 

 

 

µg/L

100 (CaCO3 >250 mg/L)

 

9

Свободен цианид (CN)

µg/L

1

5

1

5

10

Нефт и нефтопродукти

Без видим филм на повърхността на водата и без мирис.

11

Радиологичните показатели:

11,1

Уран

µg/L

5

40

5

40

11,2

Обща алфа активност ca

Bq.L-1

0,2

 

 

 

11,3

Обща бета активност cb

Bq.L-1

0,5

 

 

 

11,4

Радий 226 (Ra 226)

Bq.L-1

0,1

 

 

 

 

* Разтворен, добавена стойност.

 

 

 

 

                   

Приложение № 8 към чл. 14, ал. 2

Класификация на химичното състояние

Цветово обозначение

Добро

Синьо

Непостигащо добро състояние

Червено

Приложение № 9 към чл. 16, т. 1

 

 

Фактор на

Безопасност

Най-малко една L(E)C50 от изпитване за остра токсичност на всяко от трите трофични нива на базовите таксони

1000

Една NOEC (концентрация без видим ефект) от изпитване за хронична токсичност на риби или дафния, или представителен организъм за солени води

100

Две NOEC (концентрация без видим ефект) от изпитване за хронична токсичност на видове, представящи две трофични нива (риби и/или дафния, или представителен организъм за солени води, и/или водорасли)

50

NOEC (концентрация без видим ефект) от изпитване за хронична токсичност на най-малко три вида (обикновено риби, дафния или представителен организъм за солени води и водорасли), представящи три трофични нива

10

Други случаи, включващи данни от мястото на вземане на проби или моделни екосистеми, които позволяват изчисляване и прилагане на по-прецизни фактори на безопасност

оценка според случая

 

 

Статии

  • ТиС Трейдинг България – устойчиви опаковъчни решения, бързи доставки и съвременна фирмена политика

    ТиС Трейдинг България ЕООД е компания, основана през 2002 г., която днес заема лидерска позиция в областта на картонените, гъвкавите, полиетиленовите и кетъринг опаковките. Със своя предприемачески дух и мотивиран екип, дружеството разширява продуктовата си гама за кратък период от време и обслужва различни сектори, използвайки високи технологии. Компанията разпола с богато портфолио с над 3000 артикула и повече от 55 души персонал.

  • Изпробвайте силата на UV светлината – дезинфекцирайте въздуха и повърхноситите със системи Sitair от Аква Системи

    Бактерицидните свойства на UV, и по-специално на UV-C, светлината са отдавна познати. Но в контекста на настоящата ситуация, в която надеждната дезинфекция е необходимо условие за нормалното протичане на всеки аспект от живота ни, използването на ултравиолетовите лъчи намира все по-широко приложение. Ето защо в днешния материал ще Ви представим системите за дезинфекция на въздух и повърхности Sitair, чийто официален доставчик у нас е фирма Аква Системи.