Анализи / Техн. решения

Проект за повишаване качеството на ВиК услугите във Велико Търново

В процес на изпълнение е проект за подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води на територията на община Велико Търново. Срокът за реализация на проекта е 2013 г. Общата му стойност е 45 млн. лв., от които 34,8 млн. лв. са осигурени от Кохезионния фонд ,  8,7 млн. лв. от Държавния бюджет и  338 хил. лв. от  Общинския бюджет.

Основната цел на проекта е повишаване на качеството, ефективността, ефикасността и екологичността на ВиК услугите в гр. Велико Търново.

 Тази цел ще бъде постигната чрез конкретни социално-икономически цели като:

* Подобряване на водоснабдителните и канализационните услуги;

* Увеличаване на обема на отпадъчните води, отведени към ГПСОВ с 1 780 000 куб.м. годишно;

* Увеличаване на обема на отпадъчните води, подложени на пречистване с 15%;

* Увеличаване на обхвата на услугите по пречистване и канализация, чрез допълнително обхващане на 6 700 жители;

* Намаляване на загубите на вода от 70% на 20% за реконструираната мрежа, в резултат на намаляване на течовете в размер на 665 000 куб. м. годишно;

* Подобряване непрекъснатостта на услугата в района на проекта чрез намаляване на честота и продължителност на прекъсванията;

* Подобряване на качеството на питейната вода в района на проекта в резултат на намалените аварии;

* Намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка на ВиК мрежата в гр. Велико Търново с 4%, чрез намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка на реконструираната мрежа.

Проектът предвижда изграждане и реконструкция на

 

водопроводни и канализационни мрежи

на територията на град Велико Търново. Строителството ще обхване три подпроекта: район „Старо военно училище”, район - ул. „Магистрална”- „Качица” – Южен пътен възел, както и район „Централна част”.

„Изборът на обектите е направен на база на предварителен анализ въз основа на следните показатели:  физическо състояние на съоръженията; съответствие на капацитета на ВиК мрежата в съответствие с настоящото и бъдещото потребление”, информираха от Общината и допълниха: „Включените обекти са определени съвместно с „ВиК Йовковци”, като приоритетно са избрани обектите, свързани с развитието на гр. Велико Търново и критичните места по ВиК мрежата на града с неблагоприятно влияние върху околната среда”.

 

Първият подпроект

предвижда реконструкция и модернизация на водоснабдителната и канализационната мрежа в централната градска част на Велико Търново. Той включва подмяна на съществуващите водопроводи в централната градска част.

 

Вторият подпроект

включва изграждането на водопроводна и канализационна мрежа в района на ул. „Магистрална”- „Качица” –Южен пътен възел.

„Главен отводнителен канал на района се явява ГК (главен колектор)  „Послан дол", преминаващ в долната си част под името „Мармарлийско дере". Изпълнението на нов дублиращ колектор по пътен възел „Качица" и по ул. "Магистрална" има за цел да поеме част от битовите и повърхностни води, които до сега са включени в съществуващия главен колектор „Мармарлийско дере", коментират от Община Велико Търново. „Преди заустването в реката ще се изгради нов дъждопреливник на подходящо място за отделяне на битовите отпадъчни води от дъждовните. В новия дублиращ колектор ще се включат отпадъчните води от някои квартали, чрез превключване на странични колектори. Дъждовните и повърхностни води ще се включат в новия колектор чрез нови дъждоприемни решетки, разположени в края на уличното платно”, допълват те.

 

Третият подпроект

предвижда изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа на територията на бившето военно училище („Старо военно училище"). Отвеждането на битовите и дъждовни отпадъчни води от територията на обекта се предвижда да стане в три различни посоки. Основната част на канализационната мрежа е насочена към ул. "Христо Ботев", където се осъществява заустване в новореконструираната част на колектор III от кръстовището с  ул. "Седми юли" до отклонението за автогарата. Една  част от територията на обекта се отводнява и насочва към заустване в главния градски колектор, като се използва съществуващата шахта в близост до моста над река Янтра. Друга, много по-малка част от територията на обекта се отводнява и насочва към заустване в главния градски колектор (80/120см), като се използва съществуващата шахта в близост до моста над река Янтра

 „Съществуващите канализационни мрежи са в лошо състояние, тръбите на места са отлепени, шахтите- полуразрушени. Те няма да се използват в бъдеще, след построяване на новата канализационна система”, поясняват от Община Велика Търново.

 

Източник на снимковия материал:  Официален сайт на ОП „Околна среда”

Още от ВиК